Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [174/187]
180
Система за менюта
Тази функция дава една глобална перспектива на някои от функциите, които притежава този проекционен
телевизор.
Демонстриране на различните функции
Система за менюта
1
Натиснете бутонa
MENU
от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана
.
2
Натиснете джойстика на
$
за да изберете cимвoлa , и после
натиснете на
z
за да влезете в менюто
Настройка
.
3
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
Ръчна
настройка
и после го натиснете на
z
.
4
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
Демонстрация
и после го натиснете на
z
за да започне
демонстрацията.
На екрана се появява една секуенция, включваща повечето от
функциите които притежава ретропроектора
.
Забележка:
Натиснете бутонът от дистанционният пулт за да спрете
демонстрацията и да се върнете към нормалният ТВ екран.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Nsdepete: B∂befete:
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr Hazajo
- - - - - - -