Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [104/135]
KAZ - 10
Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болмаса,
HDMI кабелінің дұрыс портқа жалғанғандығын тексеріңіз.
Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан
басқару пультіндегі дыбыс деңгейінің түймелерін пайдаланыңыз.
ЕСКЕРТПЕЛЕР
HDMI бір ғана коннекторы бар бейне және аудио деректерінің сандық берілісін іске қосатын
интерфейс.
Теледидарда ARC порты болса, HDMI кабелін HDMI IN (ARC) портына жалғаңыз.
Мүмкіндігінше біліксіз HDMI кабелін пайдаланған жөн. Білігі бар HDMI кабелін
пайдалансаңыз, диаметрі 14 мм-ден аспайтын кабельді пайдаланыңыз.
Anynet+ қосылуы тиіс.
HDMI кабелі ARC портына қолдау көрсетпесе, бұл функция қолжетімді болмайды.
Оптикалық кабельмен жалғау
Soundbar құрылғысының асты
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
󰟴
󰟳
D.IN
Оптикалық кабель
(жинақпен берілмейді)
Soundbar құрылғысының
жоғарғы жағы
1. Soundbar құрылғысындағы DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) жалғағышын сандық оптикалық
кабелі бар (жинақпен берілмейді) теледидардың OPTICAL OUT розеткасына қосыңыз.
2. Жоғарғы панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы астапқы көз) түймесін
басыңыз, содан кейін “D.IN” режимін таңдаңыз.