Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [105/135]
KAZ - 11
Auto Power Link
Теледидарды қосқан кезде Auto Power Link функциясы Soundbar құрылғысын автоматты түрде қосады.
1. Soundbar құрылғысы мен теледидарды сандық оптикалық кабелімен (жинақпен
берілмейді) қосыңыз.
2. Auto Power Link функциясын қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару
пультіндегі Солға жақ түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
Auto Power Link функциясы әдепкі бойынша қосулы күйіне орнатылған.
(Бұл функцияны өшіру үшін қашықтан басқару пультіндегі Солға жақ
түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.)
Қосылған құрылғыға байланысты, Auto Power Link функциясы жұмыс
істемеуі мүмкін.
Бұл функция тек D.IN” режимінде ғана қолжетімді.
2-әдіс. Сымсыз қосу
Теледидарды Bluetooth құрылғысы арқылы қосу
Теледидар Bluetooth құрылғысы арқылы қосылғанда, кабельдерді жалғамай-ақ, стерео
дыбысты естуге болады.
Бір уақытта тек бір ғана теледидарға қосуға болады.
SOUND
MODE
PAIR
НЕМЕСЕ
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
Бастапқы байланыс
1. BT PAIRING” режиміне өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі PAIR түймесін басыңыз.
(НЕМЕСЕ)
a. Жоғарғы панельдегі астапқы көз) түймесін басыңыз, содан кейін “BT
режимін таңдаңыз. Егер Soundbar құрылғысына ешқандай Bluetooth
құрылғысы қосылмаған болса, “BT” режимі автоматты түрде бірер секунд
ішінде BT READY” күйіне ауысады.
b. BT READYхабары пайдан болған кезде “BT PAIRING” режимін көрсету үшін
Soundbar құрылғысының жоғарғы панеліндегі астапқы көз) түймесін
5 секундтан астам басып тұрыңыз.
2. Теледидардағы Bluetooth режимін таңдаңыз. (Қосымша ақпаратты ТД пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз.)
3. ТД экранындағы тізімнен [AV] Samsung Soundbar Q90Rтаңдаңыз.
Қолжетімді Soundbar құрылғысы ТД Bluetooth құрылғысының тізімінде Need Pairing
немесе “Pairedжазуымен көрсетіледі.
Soundbar құрылғысына қосылу үшін хабар таңдап, байланыс орнатыңыз.
Теледидар қосылғанда, Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде [ТД атауы] → BT
хабары пайда болады.
4. Енді Soundbar құрылғысынан теледидар дауысын естуге болады.