KAZ - 35
12 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз.
Құрылғы қосылмай тұр.
Қуат сымы розеткаға қосылған ба?
; Қуат сымын розеткаға қосыңыз.
Түйме басылғанда, функция жұмыс
істемейді.
Ауада статикалық электр бар ма?
; Қуат ашасын алып, қайта қосыңыз.
BT режимінде дыбыс жоғалып кетеді.
; 11 және 18-беттегі Bluetooth
байланысы бөлімдерін қараңыз.
Дыбыс шықпайды.
Дыбысты өшіру функциясы қосулы ма?
; Дыбысты өшіру функциясын болдырмау
үшін (Дыбысты өшіру) түймесін
басыңыз.
Дыбыс деңгейі минималы мәнде тұр ма?
; Дыбыс деңгейін реттеңіз.
Қашықтан басқару пульті жұмыс
істемейді.
Батареялардан сұйықтық бөліне ме?
; Жаңа батарея салыңыз.
Қашықтан басқару пульті мен Soundbar
негізгі құрылғысының арасындағы
қашықтық тым алыс па?
; Қашықтан басқару пультін Soundbar
негізгі құрылғысына жақындатыңыз.
Сабвуфердегі қызыл жарық диоды
жыпылықтайды, сабвуфер дыбыс
шығармайды.
Бұндай ақаулық сабвуфер Soundbar негізгі
құрылғысына жалғанбаған уақытта орын
алады.
; Сабвуферді қайта жалғап көріңіз.
(6етті қараңыз)
Сабвуфер қыжылдап, дірілдейді.
Сабвуфердің дірілін реттеп көріңіз.
; Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу
үшін қашықтан басқару пультіндегі
WOOFER түймесін жоғары немесе төмен
басыңыз. (-12 немесе -6 және +6
аралығы)
Теледидарға қосу мүмкін емес.
Сымды желі арқылы қосылған жағдайда
; Кабельдің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Кабельдің дұрыс портқа жалғанғанына
көз жеткізу үшін порт атауын тексеріп
шығыңыз. Нұсқауларды әр қосылым
әдісін түсіндіретін беттен қараңыз.
; Режимнің дұрыс екендігін тексеру үшін,
Soundbar құрылғысының жоғарғы
панеліндегі немесе қашықтан басқару
құралындағы астапқы көз)
түймесін басыңыз.
Сымсыз желі арқылы қосылған жағдайда
; Bluetooth арқылы байланысқан
1. Soundbar құрылғысын “BT PAIRING
режиміне ауыстырып, содан кейін
қайта іздеу үшін ТД пайдаланыңыз.
(Толық мәлімет алу үшін, 11-бетті
қараңыз.)