KAZ - 20
Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажырату
Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырата аласыз. Нұсқауларды Bluetooth
құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Soundbar құралы ажыратылады.
Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысынан ажырағанда, Soundbar алдыңғы дисплейінде
BT DISCONNECTEDхабары шығады.
Bluetooth құрылғысынан Soundbar құрылғысын ажырату
Жоғарғы панельдегі немесе қашықтан басқару пультіндегі астапқы көз) түймесін
басыңыз, содан кейін “BTрежимінен басқа кез келген режимге ауыстырыңыз.
Ажырау процесі біраз уақыт алады, себебі Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысынан
жауап алуы керек. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырау уақыты әртүрлі болады)
Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысынан ажырағанда, Soundbar алдыңғы дисплейінде
BT DISCONNECTEDхабары шығады.
ЕСКЕРТПЕЛЕР
Bluetooth байланысы режимінде Soundbar пен Bluetooth құрылғысының арасындағы
қашықтық 10 м артса, Bluetooth байланысы жоғалады.
Дайын күйінде 18 минут тұрғаннан кейін Soundbar құралы автоматты түрде өшеді.
Bluetooth туралы қосымша ақпарат
Bluetooth — Bluetooth-үйлесімді құрылғыларға бір бірімен қысқа сымсыз қосылымды
пайдаланып оңай қосылуға мүмкіндік беретін технология.
Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысқа байланысты шуды немесе дұрыс
жұмыс істемеуді тудыруы мүмкін:
Егер дене бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Soundbar құралының қабылдау/
тасымалдау жүйесімен байланыста болғанда.
Қабырға, бұрыш немесе кеңсе бөлгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік
өзгеріске байланысты болады.
Медициналық құралды, микротолқынды пешті және сымсыз жергілікті желіні қоса
бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әлсіз болады.
Soundbar құралын жақын қашықтықты сақтай отырып Bluetooth құрылғысымен
жұптастырыңыз.
Soundbar құралы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық алыстаған сайын сапа
нашарлайды. Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым жоғалады.
Нашар қабылдау сезімталдығы аймақтарында Bluetooth қосылымы дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін.
Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы
ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда да,
дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі мүмкін.
Бұл сымсыз құрылғы оны пайдалану кезінде электр кедергілерін туғызуы мүмкін.