KAZ - 3
02 ӨНІМГЕ ШОЛУ
Soundbar құрылғысының алдыңғы панелі / жоғарғы панелі
Жоғарғы
панель
Өнімді “Samsung Harman
Kardon” логотипі жоғары
жағында тұратындай етіп
орналастырыңыз.
󰟳 󰟴 󰟵
󰟶
󰟳
(Қуат) түймесі
Қуатты қосады және өшіреді.
Auto Power Down функциясы
Құрылғы төмендегі жағдайларда автоматты түрде өшеді.
D.IN / HDMI 1 / HDMI 2 / WIFI / BT режимі : 18 минут бойы аудио сигнал шықпаса.
󰟴
(Бастапқы көз) түймесі
Бастапқы енгізу режимін таңдайды.
Енгізу режимі Дисплей
Оптикалық сандық кіріс D.IN
ARC (HDMI OUT) кірісі D.IN TV ARC вто түрлендіру)
HDMI кірісі HDMI 1 / HDMI 2
Wi-Fi режимі WIFI
BLUETOOTH режимі BT
󰟵
-/+ (Дыбыс деңгейі) түймесі
Дыбыс деңгейін реттейді.
Реттелген кезде, дыбыс деңгейі Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде көрінеді.
󰟶
Дисплей
Өнімнің күйі мен ағымдағы режимін көрсетеді.
Айнымалы ток сымына жалғағанда, қуат пернесі 4-6 секунд жұмыс істейді.
Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.
Егер дыбыстың тек Soundbar құрылғысынан шыққанын қаласаңыз, теледидардың Дыбысты
орнату мəзірінен теледидар динамиктерін өшіріп тастауыңыз керек. Теледидармен бірге
берілетін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.