KAZ - 9
04 ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСЫЛУ
Сымды немесе сымсыз қосылымдар арқылы Soundbar құрылғысынан теледидар дауысын тыңдаңыз.
Soundbar құрылғысы таңдалған Samsung теледидарларына қосылған кезде, Soundbar
құрылғысын теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.
Бұл функцияға Bluetoothбар Samsung смарт теледидарларының 2017 жылы және одан
кейін шыққан нұсқаларында (Soundbar құрылғысын оптикалық кабель арқылы
теледидарға жалғаған кезде) қолдау көрсетіледі.
Бұл функция ТД мәзірін пайдаланып, дыбыс өрісін және әртүрлі параметрлерді, сондай-
ақ дыбыс деңгейі мен дыбыссыз режимді реттеуге мүмкіндік береді.
1-әдіс. Кабельмен жалғау
Хабар таратудағы аудио дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталған кезде және теледидардағы
“Сандық шығыс аудио пішіміпараметрі PCM режиміне орнатылғанда, параметрді Dolby Digital
жүйесіне өзгерткен жөн. Теледидардағы параметр өзгертілген кезде, дыбыстың сапасы
жақсарады. еледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және
PCM үшін басқа сөздерді пайдаланылуы мүмкін.)
HDMI кабелімен теледидар қосу
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Теледидардың HDMI IN
портында (ARC) тексеру.
HDMI кабелі
Soundbar құрылғысының асты
Soundbar негізгі құрылғысының
HDMI OUT (TV-ARC) портын
тексеріңіз.
󰟳
󰟴
TV ARC
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
1. Soundbar құрылғысы мен теледидар қосулы болғанда, HDMI кабелін суретте көрсетілгендей
жалғаңыз.
2. Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” жазуы пайда болады және
Soundbar құрылғысынан теледидардың дауысы шығады.
Егер теледидар дыбысы естілмесе, D.IN ” режиміне ауысу үшін қашықтан басқару
құралындағы немесе Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы астапқы көз)
түймесін басыңыз. Экран “D.IN” және “TV ARC” режимдерін ретімен көрсетеді және
теледидар дауысы шығады.