Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [134/135]
KAZ - 40
[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]
өлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)
Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі
аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd
немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО
директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.
Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап
тигізуі мүмкін.
Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды
өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.
Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)
өлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)
Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық
керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа
үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған
ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың
қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс
түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.
Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда
және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе
жергілікті мекемеге хабарласу керек.
Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі
керек. Бұл мониторды және оның элеткрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа
пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.