Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [122/135]
KAZ - 28
󰟺
Дыбыс
деңгейін
басқару
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP LEVEL, REAR LEVEL,
REAR TOP LEVEL және VIRTUAL ON/OFF параметрлерін таңдауға болады.
Жоғарғы жиіліктің немесе төменгі жиіліктің дыбыс деңгейін басқару үшін,
дыбыс параметрлеріндегі TREBLE немесе BASS параметрін таңдап, содан кейін
Жоғары/Төмен түймелерінің көмегімен дыбыс деңгейін -6~+6 аралығында
реттеңіз.
Әр жиіліктер диапазоны үшін дыбысты реттеу үшін, ыбыс деңгейін басқару)
түймесін 5 секундтай басып тұрыңыз. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц
және 10 кГц жиіліктерін Солға/Оңға түймелері арқылы таңдауға және
әрқайсысын Жоғары/Төмен түймелері арқылы -6 және +6 арасындағы
параметрге реттеуге болады.
Әр динамиктің дыбыс деңгейін басқару үшін Дыбыс параметрлеріндегі CENTER
LEVEL, SIDE LEVEL немесе FRONT TOP LEVEL функцияларын таңдаңыз, содан
кейін Жоғары/Төмен түймелерін пайдалану арқылы дыбыс деңгейін -6~+6
аралығында реттеңіз.
Егер теледидардағы бейне мен Soundbar құрылғысындағы аудио
синхрондалмаса, Дыбысты басқару мәзіріндегі SYNC опциясын таңдаңыз, содан
кейін Жоғары/Төмен түймелерінің көмегімен аудио кідірісін 0~300
миллисекундқа орнатыңыз.
Егер көлемді динамиктер қосулы болса, REAR LEVEL немесе REAR TOP LEVEL
функциясын таңдаңыз, содан кейін Жоғары/Төмен түймелерін пайдалану
арқылы дыбыс деңгейін -6 -+6 аралығында реттеңіз. VIRTUAL динамик
функциясын Жоғары/Төмен түймелері арқылы ON/OFF күйіне орнатуға болады.
SYNC опциясына тек кейбір функцияларда ғана қолдау көрсетіледі.
Баптау
Soundbar құрылғысы өшірулі тұрғанда, динамик қосылғанша
(Дыбыс
деңгейін басқару)
түймесін 5 секундтан ұзақ басып тұрыңыз. Дисплейде INIT
жазбасы пайда болып, Soundbar құрылғысы баптандырылады.
󰟻
VOL WOOFER
SOUND
MODE
PAIR
WOOFER
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Сабвуфер дыбыс деңгейін -12 немесе -6 мен +6 аралығында реттеу үшін, түймені жоғары
немесе төмен қарай басыңыз. Сабвуфер дыбыс деңгейін 0 мәніне орнату үшін түймені
басыңыз.
󰟼
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
VOL
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Түймені жоғары-төмен итеріп, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Дыбысты өшіру
VOL түймесін бассаңыз, дыбыс өшеді. Қайта бассаңыз, дыбыс қалпына келеді.