KAZ - 16
ЕСКЕРТПЕ
Dolby Atmos® функциясы белсендірілген кезде алдыңғы дисплейде “DOLBY ATMOSмәтіні
пайда болады.
BD ойнатқышында немесе басқа құрылғыда Dolby Atmoфункциясын конфигурациялау
BD ойнатқышының немесе басқа құрылғының параметрлер мәзірінде аудио шығыс
опцияларын ашыңыз және биттік ағын үшін “Шифрлаусыз” опциясын таңдаңыз. Мысалы,
Samsung BD ойнатқышында Басты мәзір →Дыбыс → Цифрлық шығыс тармағына өтіп, содан
кейін Сандық дер. ағыны (Өңделмеген) опциясын таңдаңыз.
Егер аудио шығыс опцияларында қосымша аудио болса, қосымша аудионы “Өшірулікүйге
орнатыңыз.
Мазмұн Dolby Atmos® функциясына қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз.
HDMI кабелінің көмегімен қосу
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI OUT
HDMI IN
(ARC)
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
НЕМЕСЕ
HDMI кабелі
HDMI кабелі
󰟳
󰟴
Сыртқы құрылғы
HDMI 1
НЕМЕСЕ
HDMI 2
Soundbar құрылғысының асты
1. HDMI кабелін Soundbar құрылғысының төменгі жағындағы HDMI IN 1 немесе HDMI IN 2
жалғағышынан сандық құрылғыдағы HDMI OUT жалғағышына жалғаңыз.
2. HDMI кабелін Soundbar құрылғысының төменгі жағындағы HDMI OUT (TV-ARC)
жалғағышынан теледидардағы HDMI IN жалғағышына жалғаңыз.
3. Жоғарғы панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы (Бастапқы көз) түймесін
басыңыз, содан кейін HDMI 1 немесе HDMI 2 режимін таңдаңыз.
4. HDMI 1немесе HDMI 2режимі Soundbar құрылғысының дисплей панелінде көрсетіледі және
дыбыс шығады.