Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [98/135]
KAZ - 4
Soundbar құрылғысының түп жағындағы панелі
POWER
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
POWER
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
POWER
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
POWER
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
󰟳
󰟷
󰟸
󰟹
󰟵󰟴 󰟶
󰟳
POWER
Soundbar құрылғысының АТ қуат кабелін жалғаңыз.
󰟴
ID SET (WOOFER/REAR)
Soundbar құрылғысын қоршаған орта дыбысы динамиктеріне және сабвуферге сымсыз қосу үшін
басыңыз.
ID SET процесін аяқтау үшін, қашықтан басқару құралындағы Жоғары түймесін 5 секунд басып
тұрыңыз.
󰟵
NETWORK
Сымсыз желіге (Wi-Fi) SmartThings қолданбасы арқылы қосылу үшін басыңыз.
󰟶
SERVICE
Өнімнің бағдарламалық жасақтамасын жаңарту үшін USB сақтау құрылғысын қосыңыз.
󰟷
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына қосыңыз.
󰟸
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
HDMI кабелі арқылы сандық бейнені және дыбыстық сигналдарды бір уақытта енгізеді. Сыртқы
құрылғының HDMI шығысына қосыңыз.
󰟹
HDMI OUT (TV-ARC)
Теледидардағы HDMI (ARC) жалғағышына қосу.
Қуат сымын қабырға розеткасынан ажыратқан кезде, штепсельді тартыңыз. Кабельді
тартпаңыз.
Бұл құрылғы немесе басқа құрамдастарды АТ розеткасына құрамдастар арасындағы барлық
байланыстар орнатылғанша жалғауға болмайды.