KAZ - 27
󰟸
Ойнату/
уақытша
тоқтату
(BT/Wi-Fi)
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Әуендік файлды уақытша тоқтату үшін, p түймесін басыңыз.
Түймені қайта бассаңыз, әуендік файл ойнайды.
󰟹
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Жоғары/
Төмен/Солға/
Оңға
Жоғары/Төмен/Солға/Оңға жылжыту үшін, көрсетілген
аймақтарды басыңыз.
Функцияларды таңдау немсе орнату үшін, түймедегі Жоғары/Төмен/Солға/Оңға
бағыттарын басыңыз.
Әуенді өткізіп жіберу
Келесі әуендік файлды таңдау үшін, Оңға түймесін басыңыз. Алдыңғы әуендік
файлды таңдау үшін, Солға түймесін басыңыз.
Anynet+ / Auto Power Link
Anynet+ and Auto Power Link қосуға не өшіруге болады.
Anynet+ және Auto Power Link функциялары Оңға және Солға түймелері арқылы
тиісінше қосылады және өшіріледі.
Anynet+ : Soundbar құрылғысы HDMI кабелі арқылы Samsung TV өніміне
қосылса, Soundbar құрылғысын Samsung TV қашықтан басқару пультімен
басқаруға болады. Anynet+ ON және OFF арасында ауыстыру үшін Оңға
түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
Auto Power Link : Soundbar құрылғысы теледидарыңызға сандық оптикалық
кабельмен қосылса, теледидарды қосқанда Soundbar құрылғысы да
автоматты түрде қосылады. Auto Power Link жүйесін ON және OFF үшін Солға
түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
Anynet+ / Auto Power Link функциясы әдепкі бойынша қосулы (ON) күйіне
орнатылған.
ID SET
ID SET процедурасын аяқтау үшін, Жоғары түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.