Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [118/135]
KAZ - 24
2. Alexa қолданбасында Skills бөлімінде Samsung Wireless Audioпараметрін іздеп, содан
кейін “ENABLEтүймесін басыңыз.
Егер Skills оциясын орнатып қойған болсаңыз, бдұл қадамды өткізіп жіберіңіз.
Skills опциясын
таңдау
Іздеу Іске қосу
Amazon Alexa
қолданбасы