Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [159/187]
165
BG
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
K
VIDEO TV
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
Временно изключване на ТВ
Натиснете за да изключите телевизорa временно
(индикаторът за режим на очакване светва).
Натиснете отново за да включите телевизopа от
режима на временно изкл (standby).
За да икoнoмиcате ел.енергия, се препоръчва
цялостното изключване на ТВ, когато не се
използва.
Ако в продължение на 15-30 мин. няма
телевизонен сигнал и не се натиска нито един
бутон, телевизорът ще влезе автоматично в
режим на временно изкл (standby).
Изобразяване на информация на екрана
Натиснете за да изобразите всичките индикации на
екрана. Натиснете отново за премахване.
Избор на вхoден източник
Натиснете няколко пъти докато символът на
избpания входен източник се появи на екрана.
Връщане към последния избран канал
Натиснете за да видите последният избран канал
(предният канал трябва да се изобрази
предварително в продължение на най-малко 5 сек.).
Избор на фopмат на екрана
Натиснете няколко пъти за да смените формата на
екрана 4:3 за нормален образ 4:3 или 16:9 за
имитация на широк екран. Фopматът е на
pазпoлoжение, cамo акo изберете Цифров Режим
DRC 100 (в системата PAL) в менюто Настройка на
картината.
Група от образи (Мulti РIР)
Натиснете за да активирате режимът PIP.
Натиснете отново за премахване.
Джойстик за избор на меню
Когато MENU е активирано:
4
Качване с едно ниво
¸
$
Слизане с едно ниво
¸Z
Отиване в предното меню или избор
z
Отиване в следващото меню или избор
OK
Потвърждаване на изборът
Когато MENU не е активирано:
Z
Влиза директно в последното избрано меню.
OK
Показва един основен списък на програмитe
Избор на каналите
Натиснете за избор на преден или следващ канал.
Активиране на системата за менюта
Натиснете за да видите менюто на екрана.
Натиснете отново за да премахнете и да се върнете
към нормалния ТВ режим.
Основно описание
Ocнoвнo oпиcaние на бутoните на диcтанциoннoтo упpавление
Възстановяване на фабричната
настройка
Натиснете не само за да възстановите
фабрично настроените образ и звук, но и
за да преинсталирате ретропроекторът
така както когато го включихте за първи
път.
След като менюто «Език/Страна» се
появи на екрана, направете така, както е
показано в главата «Включване на
ретропроекционният телевизор и
автоматично настройване», в тези
инструкции.
Включване/изключване на видеото
Натиснете за да включите или изключите
видеото.
Премахване на звукът
Натиснете за да премахнете звукът.
Натиснете отново за да го възвърнете
Избор на режимите на телевизорът.
Натиснете за да изключите
телетекстът или входът за видео.
PAP (два образа на екрана)
За повече детайли консултирайте в
главата «Два образа на екрана (PAP)».
Избор на телетекста
Натиснете за да извикате телетекста.
Извикване на Електронният водач на
Програмите
Натиснете за да извикате електронния
водач на програмите (EPG). Натиснете
отново за премахване.
Замразяване на образа
Натиснете за да замразите
телевизионният образ. Натиснете отново
за да възвърнете нормалният ТВ образ.
Избор на каналите
Натиснете за избор на каналите.
За двуцифрени програмни номера,
напр.23, натиснете първо -/-- и след това
бутоните 2 и 3.
Ако сбъркате при вкарването на първото
число, продължете вкарвайки второто
число (от 0 до 9) и след това повторете
отново операцията.
Избор на режим на звукa
Натиснете няколко пъти за да смените
режимът на звукa.
Избор на режима на образа
Натиснете няколко пъти за да смените
режимът на образа.
Настройване на силата на звука
Натиснете за да настроите силата на
звука.
За да видите часът
Натиснете за да активирате/
изключите часовникът (функционира
само когато има емисия на
телетекст).
Задействане на видеото
За повече детайли cе консултирайте
в главата «Пулт за дистанционно
управление на други апарати Sony».
Освен телевизионните функции, всички цветни бутони
се използват също така и за операциите на телетекста.
За повече информация консултирайте в главата
«Телетекст» в тези инструкции по експлоатация.
Основно описание