Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [35/187]
37
CZ
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
K
VIDEO TV
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
Dočasné vypnutí televizoru
Stiskem se televizor dočasně vypne (časový
ukazatel
se rozsvítí). Stiskněte opět tlačítko a
zapojte televizor časovým spínačem (standby).
Doporučujeme televizor vypnout úplně, pokud se
nepoužívá - šetří se tím energie.
Televizor se automaticky přepne do
pohotovostního režimu po 15-30 min bez
televizního signálu (standby), pokud se
během této doby nestiskne žádné jiné
tlačítko.
Zobrazení informace na obrazovce
Stisknutím se na obrazovce objeví všechny údaje.
Zmizí opětovným stisknutím.
Výběr vstupního signálu
Tiskněte jej opakovaně, až se na obrazovce objeví
zvolený vstupní signál.
Návrat k poslednímu vybranému kanálu
Stiskněte jej, aby se znovu objevil poslední
zvolený kanál (předchozí kanál by měl být
viditelný po dobu alespoň 5 vteřin).
Výběr formátu zobrazení
Tiskněte jej opakovaně, aby se změnil formát
zobrazení. 4:3 pro obvyklý obraz nebo 16:9 pro
imitaci širokého zobrazení.
Multi obraz (Multi PIP)
Stisknutím se zobrazí druh Multi PIP. Opětovným
stisknutím se vypne.
Páčka pro výběr menu
Když je MENU zapnuto:
4
Zvýšit jeden stupe
¸
$
Snížit jeden stupe
¸Z
Zvolit menu nebo se vrátit na předchozí volbu
z
Zvolit menu nebo zvolit následující volbu
OK
Potvrdit volbu
Když je MENU vypnuto:
Z
Vstupte přímo do posledního vybraného menu
OK
Objeví se všeobecný seznam programů
Volba kanálů
Stiskněte jej pro volbu předchozího nebo
následujícího kanálu.
Zapojení režimu menu
Stiskněte jej a menu se objeví na obrazovce.
Znovu stiskněte a tímto se vypojí a objeví se
normální obrazovka.
Všeobecný popis
Přehled tlačítek dálkového ovladače
Opětné seřízení promítače
předstanovené ve výrobně
Tlačítka dálkového ovladače je třeba
stisknout nejen k opětnému seřízení
obrazu a zvuku, které jsou již
předstanovené ve výrobně, ale také k
zapojení promítače.
Poté, co se na obrazovce objeví
menu”Jazyk/Země”, postupujte tak, jak je
uvedeno v kapitole “Zapnutí TV promítače
a automatické naladění” v této příručce
Návodu k obsluze.
Zapnutí/Vypnutí videa
Stisknutím se video zapne nebo vypne.
Vypnutí zvuku
Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte
tlačítko.
Zvuk se zapne opětovným stisknutím.
Výběr z režimu TV
Stisknutím se vypne Teletext nebo vstup
do videa.
PAP (2 obrazy na obrazovce)
Podrobnější informace najdete v kapitole
“Dva obrazy na obrazovce (PAP)”.
Výběr z teletextu
Stisknutím se zobrazí teletext.
Zobrazení elektronického průvodce
programů
Stisknutím se zobrazí el. průvodce
programů (EPG). Opětovným stisknutím
se vypne.
Zmrazení obrazu
Stiskem se obraz televizoru zmrazí.
Opětným stisknutím se vrátí normální
obraz televizoru.
Tlačítko pro výběr kanálů
Stisknutím lze zvolit žádaný kanál.
Při volbě programu složeného ze dvou
čísel např. 23, nejdříve stiskněte -/-- a
následovně tlačítka 2 a 3.
Jestliže první číslo, které stisknete není
správné, stiskněte znovu tlačítko (od 0 do
9) a poté znovu opakujte celou operaci.
Výběr specifického zvuku
Opakovaným tisknutím se nastaví
specifický zvuk.
Výběr specifického obrazu
Opakovaným tisknutím se nastaví
spacifický obraz.
Seřízení hlasitosti
Stisknutím se nastaví hlasitost televizoru.
Zobrazení času
Stisknutím zapnete nebo vypnete
hodiny (funguje pouze při vysílání z
teletextu).
Ovládádní videa
Podrobnější informaci najdete v
kapitole “Dálková ovládání jiných
zařízení Sony”.
Kromě funkcí, které má televize, veškerá barevná
tlačítka se také používají pro operace teletextu.
Podrobnější informace najdete v kapitole “Teletext” v
tomto Návodu k obsluze.
Všeobecný popis