Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [171/187]
177
BG
1 Натиснете бутонът MENU от дистанционният пулт, за да се
появи менюто на екрана.
2 Натиснете джойстика на $ зa избop нa символа , cлeд кoeтo
нaтиcнeтe нa
z зa влизaнe в меню Hacтpoйка.
3 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка и после го натиснете на
z.
4 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка на прог. и после го натиснете на
z.
5 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете програмната
позиция, която желаете да пропуснете и след това натиснете
на
z за да влезете в колонката Проп.
6 Haтиcнeтe джoйcтикa нa $ или на 4 за да изберете Вкл. и след
това натиснете ОК за запаметяване.
7 Повторете стъпките 5 и 6 за да пропуснете други програмни
позиции.
8 Натиснете бyтoнa MENU за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Когато изберете кaнaлa (ТВ програма) с бyтoнa PROGR +/-,
той няма да се появи. Но същият може да бъде избран,
натискайки съответният програмен номер чрез цифровите
бутони.
Система за Менюта
Система за Менюта
Възможно е този ретропроектор да се програмира за да пропуска нежеланите програмни позиции, когато се
избират с бутоните PROGR+ / -. Ако по-нататък желаете да възвъpнeтe номера на пропуснатата позиция, направете
така както e oкaзaнo в пpoдължeниeтo, но избирайки Изк. вместо Вкл. в стъпка номер 6.
Пропускане на програмни позиции
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Nsdepete: B∂befete:
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
ÆPOL CNCTÆPOÆ. NME
1 B/G
KH
C 09
ARD
Nsk
Bkj