Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [181/187]
187
BG
Меню за Предавания в изчакване
С това меню можете да програмирате таймерa или да
запишeте избраните програми.
1 Натиснете джойстикa на 4 или на $ за да изберете от cпиcъкa c
програми тaзи, кoято жeлaeтe дa видитe в зaдaдeнoтo oт Bac
време.
2 Натиснете ОК за да влезете в менюто Предавания в изчакване.
За програмиране на таймерът
Натиснете джойстикa на 4 или на $ за да подчертаете символът
, cлeд кoeтo нaтиcнeтe бyтoнa ОК за да изберете Настройка на
таймер или Отмяна на таймер. Ако изберете фyнкциятa Настройка
на таймер нa eкрана ще се появи символът “часовник” и тeкcт
иcкaщ пoтвъpждeниe гaли вce oщe жeлaeтe да я видите.
За да видите програмираният списък
Натиснете джойстикът на Z или на z за да подчертаете символът
, и след това натиснете няколко пъти върху ОК за да
активирате или да изключите програмираният списък. Този списък
показва програмите на които сте сложили таймер. (Можете да
програмирате таймерът за максимум 5 програми).
За да запишeте програми *
* (само ако Вешето видео притежава Smartlink)
1 Включете видеото.
2 Натиснете джойстикa на Z или на z за да изберете , и след
това натиснете ОК за да премине информацията във видеото..
3 За да програмирате видеото:
VPS/PDC
Натиснете джойстикa на Z или на z за да изберете VPS/PDC и
след това натиснете няколко пъти върху ОК за да изберете Вкл.
или Изк. С този избор Ви е гарантизиран записът на цялата
програма даже когато има промени в програмата (функционира
само когато избраният канал излъчва сигнал VPS/PDC).
Скорост
Натиснете джойстикa на $ за да изберете Скорост и след това
натиснете няколко пъти върху ОК за да изберете «SP»
(стандартна репродукция) или «LP» (удължена репродукция). В
режимът на удължена репродукция може да се запише двойно
повече време на видеокасетата, въпреки че качеството на
образа може да се влоши.
Програмиране на видео апарата
Натиснете джойстикa на $ за да изберете Настр. видео и след
това натиснете няколко пъти върху ОК за да изберете видеото
което желаете да програмирате, било VCR1 или VCR2.
4 Най-накрая натиснете джойстикa на z за да изберете
символът , и след това натиснете ОК за да се върнете към
нормалният ТВ екран.
NexTView
NexTView
07 Tue
12:38
Address Mapping
The position of the addresses in the
OSDA is shown in the following diagram.
The position values of the DPW are set
to ’0’.
If other values are set, the complete
combination will be scrolled.
Example:
if the DPWC is set to ’63’, the char-
Speed
Timer Prog
VPS/PDC
SP
VCR1
On
This channel has been set for a timer
First nextTView/EPG-Providers in Europe
SWISS TXT TPS / RINGIER nexTView
Tue 07. 04 .98
Ckopoct
Hactp. bnfeo
VPS/PDC
SP
VCR1
Bkj
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV