Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [41/187]
43
CZ
1
Stisknout tlačítko
MENU
na dálkovém ovladači a na obrazovce se
objeví menu.
2
Stlačte páčku směrem
z
a vstoupíte do menu
Nastavení obrazu
.
3
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
pro volbu položky, kterou si přejete
změnit a poté ji stlačte směrem
z
.
Přečtěte si následující tabulku a uvidíte obsah každé položky:
Režim obrazu
$
Přenos
(pro programy v přímém přenosu)
Osobní
(pro osobní požadavky)
Film
(pro filmy)
4
Hry
(pro elektronické hry)
Kontrast
Z
Méně
z
Více
Jas
*
Z
Tmavší
z
Světlejší
Barevná sytost
*
Z
Méně
z
Více
Ostrost
*
Z
Jemnější
z
Ostřejší
Barevný tón
**
Z Červenější z Zelenější
Reset Obnoví tovární naladění obrazu
Umělá inteligence 4 Vyp: Normální
$ Zap: Automatická optimalizace stupně kontrastu
podle televizního signálu
Redukce dig. šumu
4 Vyp: Normální
$ Zap: Redukuje šum obrazu v případě slabých
televizních signálů
Digitální režim 4 DR 50: Zlepšuje kvalitu obrazu a je znamenitý pro
čtení textů na obrazovce
4 DR 100: Zlepšuje kvalitu obrazu a tvoří obraz bez
zrnění
*Pouze se může změnit, jestliže zvolíte Osobní v Režim obrazu.
** Dostupný pouze pro barevný systém NTSC (např. videokazety z USA).
4 Stlačte páčku směrem 4, $, Z nebo z pro úpravu seřízení zvolené
položky a poté stisknout tlačítko OK a tím uložit do paměti nové
seřízení.
5 Opakujte body 3 a 4 pro úpravu dalších seřízení.
6 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí.
Rychlá změna režimu obrazu
Režim obrazu je možné rychle změnit, aniž by se muselo vstoupit do
menu Nastavení obrazu
.
1 Opakovaně tiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro přímý
vstup a volbu režimu obrazu, který si přejete (Přenos, Osobní, Film
nebo Hry).
2 Stiskněte tlačítko OK pro návrat na normální obrazovku.
Režim Menu
Ačkoliv je obraz nastaven již v továrně, lze jej přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům.
Seřízení obrazu
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Reźim obrazu
Přenos
Osobní
Film
Hry
Kontrast
Umělá inteligence
Zap
Vyp
Redukce dig. šumu
Zap
Vyp
Digitálni Režim
DRC 50
DRC 100
Reźim obrazu
Přenos
Osobní
Film
Hry
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
K
Režim Menu