Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [161/187]
167
BG
Първоначално включване
Когато включите за първи път ретропроекторът, на екрана ще се появи една пocлeдoвaтeлнocт от менюта, чрез
които ще можете 1) да изберете езикa на менютата , 2) да изберете страната в която желаете да използвате
апаратът, 3) да търсите и запаметите автоматично всички канали на разположение (ТВ предавания) и 4) да
преподредите номерата на каналите (ТВ предавания) появяващи се на екрана.
Но ако след известно време Ви е необходимо да смените отново езикът, страната, да повторите автоматичната
настройка (напр.когато си смените адреса) или да преподредите номерата на каналите, ще може да го извършите
избирайки съответното меню в (Настройка).
Включване на пpoeкциoнeн телевизор и автоматично настройване
1
Включете кабелът за захранване (220-240V променлив ток,
50Hz) Натиснете бутонът за вкл./изкл. на лицевата страна на
апарата за да го включите.
Когато натиснете за първи път този бутон, менюто
Language
/
Country
(Език/Дъpжaва) ще се появи автоматично на екрана.
2
Натиснете джойстика от дистанционният пулт на
$
на
4
за да
изберете езика и след това натиснете бутона
ОК
за
потвърждение на изборa. От този момент всичките менюта ще
се появят на избрания език.
3
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете страната в
която желаете да използвате ретропроектора и след това
натиснете бутона
ОК
за потвърждение на избора.
Изберете «Изкл.» на мястото на една държава, ако не
желаете каналите (ТВ предавания) да се пазят в един
определен ред, който започва с програмна позиция
номер 1.
4
Менюто за автоматично настройване се появява на екрана на
избраният език. Натиснете бутонът
ОК
за да изберете
Дa
.
5
Едно ново меню се появява на екрана искайки да потвърдите
дали антената е включена. Проверете дали антената е
включена и тогава натиснете бутонът
ОК
за да започне
автоматичното настройване.
Ретропроектора започва автоматичното настройване и
запаметяване на всички канали (ТВ предавания) на
разположение.
Този процес може да продължи няколко минути. Бъдете
търпелив и не натискайте нито един бутон докато
продължава процесът на търсене, в противен случай
процесът може да не бъде завършен.
продължава...
Първоначално включване
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Esnk/F∂p;aba
Esnk
F∂p;aba
Nsdepn ctpaha: Æotb∂pfn: OK
4
Qnhjahfnr
Fahnr
Zexnr
D∂jlapnr
Dejlnr
Abctpnr
Nskj
;
ejaete jn fa ctaptnpate
abtomatnzha hcatpo=ka?
Fa: OK He:
Mojr, æotb∂pfete, ze
ahtehata e cb∂psaha
Fa:
OK
He:
1
2
3
4
5
CO2
CO3
CO4
CO7
CO8
t∂pcehe...
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV