Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [88/187]
91
PL
Menu Emisje przewidywane
Menu Emisje przewidywane pozwala nastawić programator lub
wybrać programy do nagrywania.
1 Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by wybrać w kolumnie z
programami pozycję programu który ma zostać nadany później.
2 Naciśnij OK by pojawiło się menu Emisje przewidywane.
By nastawić programator
Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by zaznaczyć obrazek , a
następnie kilkakrotnie naciśnij OK by wybrać Ustaw programator lub
Wyłączenie programatora. Jeśli zostanie wybrane nastawienie Ustaw
programator program zostanie zaznaczony symbolem zegarka, i zanim
się rozpocznie, na ekranie pojawi się wiadomość dotycząca
potwierdzenia czy chcesz ten program oglądać.
By pojawiła się lista z wybranymi programami
Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by zaznaczyć obrazek a
następnie kilkakrotnie naciśnij OK by pojawiła się lub zniknęła lista z
wybranymi programami. Na liście tej znajdują się programy z
nastawionym programatorem. (Programator może być ustawiony na 5
programów).
By nagrywać programy *
* (Wyłącznie w przypadku gdy magnetowid dysponuje Smartlink).
1 Podłącz magnetowid.
2 Naciśnij joystick w kierunku 4 lub $ by wybrać , a następnie
naciśnij OK by informacja została przekazana do magnetowidu.
3 By nastawić magnetowid:
VPS/PDC
Naciśnij joystick w kierunku Z lub z aby wybrać VPS/PDC, a
następnie kilkakrotnie naciśnij OK by wybrać Tak lub Nie. Przy tego
typu nastawieniu zapewnione jest nagranie całej emisji nawet jeśli
nastąpiły zmiany programu. (funkcja ta działa wyłącznie gdy wybrany
kanał emituje sygnał VPS/PDC).
Szybkość
Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać Sybkość, a następnie
kilkakrotnie naciśnij OK by wybrać “SP” (nagrywanie standard) lub
LP” (długie nagrywanie). Wariant długiego nagrywania pozwala
podwoić czas trwania kasety video chociaż jakość obrazu może się
pogorszyć.
Nastawienie magnetowidu
Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać Nastavení videa, a
następnie kilkakrotnie naciśnij OK by wybrać magnetowid który się
chce zaprogramować, VCR1 bądź VCR2.
4 Na zakończenie naciśnij joystick w kierunku z by wybrać obrazek
, a następnie naciśnij OK by przywrócić normalny ekran
telewizyjny.
NexTView
NexTView
07 Tue
12:38
Address Mapping
The position of the addresses in the
OSDA is shown in the following diagram.
The position values of the DPW are set
to ’0’.
If other values are set, the complete
combination will be scrolled.
Example:
if the DPWC is set to ’63’, the char-
Speed
Timer Prog
VPS/PDC
SP
VCR1
On
This channel has been set for a timer
First nextTView/EPG-Providers in Europe
SWISS TXT TPS / RINGIER nexTView
Tue 07. 04 .98
Szybkość
Nastavení videa
VPS/PDC
SP
VCR1
Ta k
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV