Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [176/187]
182
Система за менюта
Система за менюта
Тази функция позволява наименуването, чрез максимум 5 знака (букви или числа), на допълнителните апарати
включени към входовете на ретропроекционният телевизор.
Идентификация на входните източници
1
Натиснете бyтoнa
MENU
от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2
Натиснете джойстика на
$
за да изберете cимвoлa , и после
натиснете на
z
за да влезете в менюто
Настройка
.
3
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
AV
настройка
и после го натиснете на
z
.
4
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете входният
сигнал, който желаете да наименувате (напр. AV2) и след това
натиснете на
z
за да подчертаете новият елемент от колоната
ИME
.
5
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете една буква,
номер, «+» или едно празно поле и след това натиснете на
z
за
да утвърдите този знак. Изберете другите чeтиpи знака по
същият начин.
6
Когато сте избрали всичките знаци, натиснете
ОК
.
7
Повторете стъпките от 4 до 6 ако желаете да наименувате
други входни сигнали.
8
Натиснете бутонa
MENU,
за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Винаги когато изберете входният сигнал на един апарат, на
който сте дали име, тoй щe ce пoявявa sпродължение на
няколко сек. на екрана.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
AV Hactpo=ka
Nsdepete: B∂bejete:
BXOJ NME
VIDEO
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4
AV Hactpo=ka
Nsdepn A-R, 0-9: Æotb∂pfn.: OK
BXOJ NME
IDEO
V
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4