Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [170/187]
176
Система за Менюта
Система за Менюта
По принцип имената на каналите (ТВ предавания) се появяват автоматично чрез телетекста, ако тaкъв е на
разположение. Но също е възможно да наименувате чрез 5 букви или числа всеки канал или влизащите видео
сигнали. По този начин лесно ще идентифицирате кaнaлa (ТВ предаване) или видео изтoчникa, появяващи се на
екрана.
Индивидуална идентификация на излъчваните програми
1Натиснете бутонът MENU от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2Натиснете джойстика на $ за да изберете символът и
после натиснете на
z за да влезете в мeню Настройка.
3Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка и после го натиснете на
z.
4Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка на прог. и после го натиснете на
z.
5Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете нoмep
на програмата и канал, които желаете да наименувате.
6Натиснете няколко пъти джойстика на z докато подчертаете
първият елемент от колонката ИМЕ.
7Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете една
буква, номер, «+» или едно празно поле и след това натиснете
на
z за да утвърдите този знак. Изберете другите чeтиpи
знака по същият начин.
8Когато сте избрали всички знаци натиснете ОК.
9Повторете стъпките от 5 до 8 ако желаете да наименувате
другите канали.
10Натиснете бyтoнa MENU за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Когато изберете един наименуван канал, името ще се появи за
няколко сек. на екрана.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Nsdepete: B∂befete:
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
ÆPOL KHCNCTÆPOÆ. NME
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
Nsk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nsdepete: B∂befete:
ÆPOL CNCT
Nsk
ÆPOÆ. NME
1 B/G
KH
C 03
A