Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [101/146]
101
BG
За системата на менюто
Използвайте бутона за менюто и джойстика по следния
начин.
1 Натиснете бутона MENU, за да включите или изключите
менюто.
2 Използвайте джойстика както следва:
Действащите функции за джойстика се показват на екрана
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Наименование
Бутон за включване/изключване
на менюто
Джойстик за избор от меню
Натиснете, за да потвърдите
(функция ОК)
Наименование
Избор на видео оборудване
Бутони за работа с видео оборудване
Символ
MENU
Устройство за дистанционно управление
Без функция за този апарат
Символ : , , , , , , Ú/ (æpn
oæepnpahe)
Бутони за работа с менюто
Символ
VTR1/2/3,
MDP
;; - :: L
J a VIDEO u
CH +/–
Бутони за работа с видеокасетофон
Работа с видеото
За работа с телевизионни програми/телетекст
Вижте по-долу
Вижте по-долу
ЗЕЛЕН: прелистване напред
ЧЕРВЕН: намаляване/
връщане към
предишната позиция
или към предишното
меню
В случай, че не се
показва меню:
Преместете към червен,
за да се покаже
последния екран с меню
ЖЪЛТ:
увеличава/
напредва към
следващата
позиция
Джойстик:
Натискането става
когато е в средно
положение, за да
потвърдите своя
избор или да
запаметите.
СИН:
прелистване
назад
MENU
Работа с Телевизионен
приемник/Телетекст
Работа с меню
Наименование
Бутон за заглушаване на звука
Бутон за режим на готовност на
телевизионния приемник
Бутон за включване на телеви-
зионния приемник/избор на режим на
телевизионния приемник
Бутон за режим телетекст
Бутон за избор на вход/
Телетекст: замразявaне на подстраницата
Телетекст: бутон за разкриване
Номерирани бутони
Бутон за въвеждане на двуцифрено число
Бутон за директно въвеждане на
номера на канал
Бутон за регулиране на силата на звука
Бутон за избор на програма
Телетекст: Бутони за прелистване напред/
назад
Бутон за nsdop ha pe;nm на картината
Бутон за pe;nm на звука
Бутон за показване на индикациите на екрана
Бутон за показване на часовника
Бутон за смяна на формата на екрана
Телетекст: Бутон за предпочитани страници
Символ
o
TV u
O
_
/
Ú/
1,2,3,4,5,6,
7,8,9 и 0
÷
C
Á +/–
PROGR +/–
Í
#
Справка на
страница
111
110
110
111
111
114
114
110
110
106
110
110
114
113
113
111
111
111
115
Справка на страница
Справка на страница
119
119
Работа с Телевизионен
приемник/Телетекст