Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [104/146]
104
2 Автоматична предварителна
настройка на каналите
С тази функция телевизорът може автоматично да търси и запази
до 100 различни номера на канали.
Ако предпочитате ръчната предварителна настройка, вижте “Ръчна
предварителна настройка” на стр. 106.
1 Натиснете бутона за захранването на телевизора.
В случай, че свети индикатора за готовност u, на телевизионния
приемник, натиснете ; или номериран бутон от дистанционното
управление.
2 Натиснете и задръжте бутона на телевизора, докато
автоматичното меню се изведе на екрана и започне търсенето.
След като всички възможни канали са запазени, показва се
обичайната телевизионна картина.
Abtomatnzho cmehrhe ha kaæajnte c
fnctahunohno yæpabjehne
1 Натиснете бутона МЕNU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа на екрана с менюто, след това преместете към
жълто.
3 Преместете към синьо или зелено, за да изберете
“Автоматично захващане”.
4 Преместете към жълто и задръжте, дoкато ce пoяви менюто
за aвтоматичнa настройкa и търceнeтo запoчнe.
След като всички възможни канали са настроени, показва се
нормалната телевизионна картина.
Забележки
Можете да подредите
програмите така, че да се
появяват на екрана в
желан от Вас ред. За
подробности, вижте
“Сортиране на
програмните номера” на
стр. 107.
За да спрете
автоматичната
настройка на
програмите
Натиснете бутона MENU
на устройството за
дистанционно
управление.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Abtomatnzho saxbaåahe
P∂zho nsdnpahe ha æpolpama
Nmeha ha bxofobete
Æpeæofpe;fahe ha æpolpamnte
3adpahehn æpolpamn sa feua
Esnk
Cxofnmoct
ÆPEFBAPNTEJHA HACTPO+KA
6 D/K
CNCTÆPOLP
C26
KAHAJ
- - - - -
NME
ABTOMATNZHO 3AXBAœAHE