50
Ważne Informacje
Proszę przeczytać informacje podane poniżej związane z
użytkowaniem i konserwacją odbiornika telewizyjnego.
Pomogą one Państwu w uzyskaniu obrazu o optymalnej
jakości.
Jakość Obrazu
Niezadowalająca jakość barw (sygnały kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego nie “pokrywają” się
w prawidłowy sposób) może być wynikiem magnetyzmu
Ziemi. Proszę skorygować dostrajając zbieżność (patrz
str. 57).
Proszę unikać dotykania ekranu odbiornika i uważać, by
nie porysować ekranu ostrymi przedmiotami.
Wyświetlanie przez dłuższy czas nieruchomego obrazu,
na przykład obrazu z gry video, komputera, osobistego, a
także obrazu oglądanego programu 16:9, może
spowodować uszkodzenie kineskopu. Aby tego uniknąć,
należy ustawiać niski kontrast obrazu (patrz str. 64).
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem
elektrycznym nie należy poddawać sprzętu działaniu
deszczu lub wilgoci.
Wnętrze sprzętu jest pod niebezpiecznym, wysokim
napięciem. Nie należy otwierać obudowy odbiornika. Do
naprawy i serwisu należy oddawać sprzęt jedynie
wykwalifikowanemu personelowi.
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Wszystkie odbiorniki telewizyjne działają wykorzystując
bardzo wysokie napięcie. Aby zapobiec pożarowi lub
porażeniu prądem elektrycznym, należy przestrzegać
podanych poniżej wskazówek związanych z
bezpieczeństwem. Dla własnego bezpieczeństwa należy
zlecać wszelkie naprawy i serwis jedynie
wykwalifikowanemu personelowi.
Informacje dotyczące ogólnego
bezpieczeństwa:
Nie należy poddawać sprzętu działaniu deszczu lub
wilgoci.
Nie należy zdejmować tylnej ścianki obudowy.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
użytkowania:
Sprzęt zasilać wyłącznie prądem zmiennym o napięciu
220 do 240 V.
Nie należy korzystać z odbiornika TV, jeżeli do wnętrza
obudowy wpadł jakiś przedmiot lub został wlany jakiś
płyn - proszę oddać sprzęt do natychmiastowego
sprawdzenia.
Nie należy pozostawiać sprzętu podłączonego do sieci,
jeżeli nie zamierza się z niego korzystać przez kilka dni.
Odłączając od sieci proszę zawsze trzymać kabel
zasilania za wtyczkę, nigdy nie należy ciągnąć
bezpośrednio za kabel zasilania.
Nigdy nie należy stawiać jakichkolwiek przedmiotów na
zdjętej przedniej ściance obudowy telewizora.
Oświetlenie
Jeżeli chce się uzyskać wyraźny obraz, proszę nie
ustawiać odbiornika w taki sposób, by ekran telewizora
był bezpośrednio oświetlany lub by padały na niego
promienie słoneczne. Jeżeli jest to możliwe, proszę
używać oświetlenia punktowego, zamocowanego na
suficie i skierowanego bezpośrednio na podłogę.
Ustawienie Sprzętu
W celu uniknięcia przegrzania się sprzętu, proszę nie
zastawiać otworów wentylacyjnych odbiornika.
Nie należy ustawiać telewizora w gorących lub
wilgotnych pomieszczeniach, w miejscach o silnym
bezpośrednim nasłonecznieniu, w miejscach silnie
zakurzonych lub narażonych na wstrząsy.
Po przeniesieniu odbiornika z zimnego do ciepłego
pomieszczenia lub jeżeli temperatura pomieszczenia
uległa nagłej zmianie, obraz może być rozmazany lub
jakość kolorów może być niezadowalająca na prawie
całym ekranie. Jest to wynikiem zebrania się wilgoci na
zwierciadłach lub soczewkach, we wnętrzu odbiornika.
Proszę odczekać przez pewien czas, by wilgoć mogła
wyparować, przed użytkowaniem telewizora.
Konserwacja
Proszę nie wyrzucać oryginalnego kartonu i materiału
pakownego, ponieważ można go wykorzystać do
ewentualnego późniejszego transportu odbiornika. Aby
zapewnić możliwie bezpieczny transport, proszę
ponownie zapakować telewizor w taki sam sposób, jak
był on oryginalnie zapakowany w fabryce.
Aby obudowa sprzętu była zawsze jak nowa, proszę ją w
regularnych odstępach czasu przecierać miękką
ściereczką. Plamy, które nie będą od razu schodziły,
można usunąć korzystając ze ściereczki lekko zwilżonej
w roztworze łagodnego detergentu. Nigdy nie należy
używać agresywnych rozcieńczalników, takich jak
rozpuszczalnik lub benzyna, ponieważ powodują one
uszkodzenie obudowy. W celu zachowania środków
bezpieczeństwa, proszę odłączyć telewizor od sieci,
zanim rozpocznie się czyszczenie obudowy.
Jeżeli obraz ściemnieje po dłuższym korzystaniu z
telewizora, oznacza to, że należałoby oczyścić odbiornik
od wewnątrz. Proszę się w tej sprawie zwrócić do
wykwalifikowanego personelu w punkcie serwisowym.
Czyszczenie ekranu
W celu wytarcia kurzu, który się zebrał na ekranie, proszę
odłączyć odbiornik od sieci i delikatnie przetrzeć ekran
miękką ściereczką lekko zwilżoną w wodzie lub w
roztworze łagodnego detergentu. Proszę przecierać
ekran jedynie w pionie. Następnie proszę go przetrzeć
suchą miękką ściereczką. Nigdy nie należy korzystać w
celu przeczyszczenia z rozpuszczalników lub
rozcieńczalników.
Aby wyczyścić ekranu, użyj miękkiej szmatki lekko
zwilżonej roztworem łagodnego środka do mycia lub
wodą. Nie używaj wszelkiego rodzaju ściereczek ani
proszku do szorowania, zasadowych środków
czyszczących ani rozpuszczalników, takich jak alkohol
czy benzyna. W celu zachowania środków
bezpieczeństwa, proszę odłączyć telewizor od sieci,
zanim rozpocznie się czyszczenie obudowy.
Nie wolno ścierać ani dotykać powierzchni ekranu
przedmiotami ostrymi lub powodującymi rysy, na
przykład długopisem lub śrubokrętem. Nie wolno też
stukać w ekran takimi przedmiotami. W przeciwnym
razie można porysować ekran.