26
Důležité informace
Přečtěte si prosím následující informace, týkající se
užívání a údržby vašeho televizoru, abyste se mohli těšit z
co nejvyšší kvality příjmu.
Kvalita obrazu
Špatný přenos barev (červený, zelený a modrý barevný
signál se přesně nepřekrývají) může být způsoben
zemským magnetizmem. Vylaïte obraz podle postupu v
kapitole konvergenční nastavení (str. 33).
Nedotýkejte se obrazovky a dbejte na to, abyste
nepoškrábali její povrch tvrdými předměty.
Zobrazování nehybného obrazu po delší dobu, například
při používání videoher či počítače, a sledování programů
v režimu 16:9 může vést k poškození obrazovek. Pokud
provozujete televizor popsaným způsobem, stáhněte
kontrast na nižší hodnoty.
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, abyste zabránili
vzniku požáru nebo zkratu.
Uvnitř přístroje vzniká nebezpečné vysoké napětí.
Neotvírejte přístroj. Veškeré opravy přenechte pouze
odborníkům.
Bezpečnostní opatření
Všechny televizory pracují s mimořádně vysokým
napětím.
Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Pro vaši
bezpečnost přenechte opravy pouze kvalifikovaným
odborníkům.
Všeobecná bezpečnost:
Nevystavujte televizor dešti ani nadměrné vlhkosti.
Neotvírejte zadní kryt přístroje.
Bezpečný provoz:
Nenapojujte přístroj na jiné napětí než 220 240 V
střídavého proudu.
Nezapojujte přístroj, vnikne-li do něho nějaký předmět
nebo kapalina - nechte ho okamžitě zkontrolovat
kvalifikovaným odborníkem.
Nenechávejte přístroj zapojený v zásuvce, nebudete-li ho
několik dní používat.
Při vytahování zástrčky ze sítě tahejte vždy za zástrčku,
nikdy ne za šňůru.
Nepokládejte žádné předměty na plochu předního
panelu, když je vyklopený.
Osvětlení
Abyste získali jasný obraz, nevystavujte obrazovku
přímému světlu nebo slunečnímu záření. Je-li to možné,
používejte bodové světlo svítící od stropu směrem dolů.
Instalace
Nezakrývejte větrací otvory, abyste zabránili vnitřnímu
přehřátí přístroje.
Neinstalujte televizor na příliš horkých nebo vlhkých
místech, na místech vystavených přímému slunečnímu
záření, nadměrné prašnosti, mechanickým vibracím nebo
otřesům.
Jestliže přenesete televizor přímo z chladna do tepla
nebo změní-li se náhle teplota v místnosti, může dojít k
zkreslení obrazu nebo ke zkreslení barev na části
obrazovky. To je způsobeno kondenzací vlhkosti na
zrcadlech nebo čočkách uvnitř televizoru. Před použitím
televizoru nechte vlhkost vyschnout.
Údržba
Uschovejte si originální kartón i další materiál, ve kterém
byl televizor zabalen, abyste ho měli k dispozici pro
případnou další dopravu televizoru. Pro optimální
ochranu zabalte televizor přesně tak, jak byl originálně
zabalen z továrny.
Aby váš přístroj vypadal jako nový, otírejte ho pravidelně
měkkou utěrkou. Skvrny můžete odstranit utěrkou
namočenou v slabém roztoku čistícího prostředku. Nikdy
nepoužívejte silná rozpouštědla jako je ředidlo nebo
benzín, ani agresivní čistící prostředky (např. písek na
nádobí), abyste nepoškodili povrch přístroje. Pro vaši
bezpečnost odpojte před čištěním televizor od sítě.
Ztmavne-li obrazovka po delší době používání televizoru,
je třeba vyčistit vnitřní prostor televizoru. V tomto případě
se obra»te na odborníky.
Čištění stínítka
Chcete-li odstranit prach z obrazovky, odpojte televizor a
stírejte prach měkkou utěrkou namočenou ve vodě nebo
ve slabém roztoku čistícího prostředku pouze svislými
pohyby. Potom ji přetřete suchou měkkou utěrkou. Nikdy
za tímto účelem nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.
Čistíte-li kryty hadříkem, používejte měkký hadřík
navlhčený slabým roztokem saponátu nebo vodou.
Nepoužívejte žádné abrasivní prostředky, louhy a jiné
agresivní látky a prášky. Nepoužívejte organická
rozpouštědla (líh, benzín, ředidla). Pro Vaši bezpečnost
odpojte před čištěním televizor od sítě.
Nedotýkejte se zbytečně stínítka, nedopust'te dotyk
ostrých předmětů, poškrábání nástroji či popsání perem.
Toto jednání může vést k neodstranitelnému poškození
stínítka.