98
Важна информация
Моля, прочетете следната информация как да работите и
да поддържате телевизионния приемник, за да постигнете
оптимално качество на картината.
Качество на картината
Влиянието на земното притегляне може да предизвика
лоша сходимост на цветовете (червеният, зеленият и
синият сигнали не се припокриват правилно). Коригирайте
чрез настройка на конвергенцията (страница 105).
Избягвайте да докосвате с ръка екрана и внимавайте да не
одраскате повърхността му с твърди предмети.
Æokasbahe ha samp∂shaja kaptnha, sa f∂j∂l æepnof ot
bpeme, æpn padota c bnfeo nlpa njn æepcohajeh komæiƒp
njn ljefahe ha æpolpama b 16"9 mo;e fa æobpefn
knheckoæa. 3a fa nsdelhete toba, æoff∂p;a=te hnc∂k
kontpact ha kaptnhata.
Осветяване
За да получите ясна картина, не излагайте екрана на
директна слънчева светлина. Ако е възможно, използвайте
точково осветление насочено от тавана надолу.
ВНИМАНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте
апарата на въздействието на дъжд или влага.
Във вътрешността на апарата има опасно високи ел.
напрежения. Не отваряйте кутията. За сервизно
обслужване се обръщайте само към квалифициран
технически персонал.
ИНФOРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТTA
Всички телевизионни приемници работят с изключително
високи напрежения. За да предотвратите пожар или токов
удар, следвайте правилата за безопасност дадени по-долу.
В интерес на Вашата безопасност, обръщайте се за
сервизно обслужване само към квалифициран технически
персонал.
За обща безопасност:
Не излагайте телевизионния приемник на въздействието
на влага и дъжд.
Не сваляйте задния капак на апарата.
За безопасна експлоатация:
Не пускайте телевизионния приемник да работи с друго
напрежение освен с 220-240 V променлив ток.
Не пускайте телевизионния приемник да работи, ако
някакъв твърд предмет или течност попаднат в него -
незабавно го занесете за проверка.
Не оставяйте приемника включен, ако няма да го
използувате в продължение на няколко дни.
Не дърпайте захранващия кабел, когато искате да
изключите телевизионния приемник. Дърпайте за щепсела.
Не поставяйте нищо върху капака на лицевия панел, когато
е отворен.
Инсталиране
За да избегнете прегряване на приемника, не запушвайте
отворите за охлаждане.
Не инсталирайте телевизионния приемник върху горещи
или влажни повърхности или на място, което е изложено на
директна слънчева светлина, на повишено замърсяване
или на механични вибрации.
След преместване на телевизионния приемник направо от
студено на топло място или когато се промени рязко
температурата на стаята, възможно е картината да се
замъгли или на места по нея цветовете да са лоши. Това се
дължи на влагата, която ce kонgензuра по огледалата и
лещите вътре в телевизионния приемник. Оставете
влагата да се изпари преди да включите телевизионния
приемник.
Поддържане
Съхранете оригиналния кашон и материалите за
опаковане, за да ги използвате, ако някога трябва да
транспортирате Вашия телевизионен приемник. За
максимална защита, опаковайте отново телевизионния
приемник по същия начин, както е бил фабрично опакован.
За да поддържате кутията сякаш е съвсем нова,
почиствайте я периодично с мека кърпа. Трудни за
почистване петна могат да бъдат почистени с мека кърпа
напоена със слаб почистващ разтвор. Никога не
използвайте силни разтворители като разредител или
бензин, както и абразивни почистващи материали, тъй като
те могат да повредят кутията. Като предпазна мярка,
изключете щепсела на телевизионния приемник от ел.
мрежа преди да го почистите.
Ако след дълъг период на употреба на телевизионния
приемник картината стане тъмна, може би е необходимо да
се почисти отвътре телевизионния приемник. За тази цел,
консултирайте се с квалифициран технически персонал от
сервиза.
Æozucmßahe ha ekpaha
За да почистите прахта от екрана, изключете щепсела от
ел. мрежа и навлажнете внимателно с мека кърпа, която е
леко напоена с вода или със слаб почистващ разтвор, като
извършвате само вертикални движения с ръката. След
това подсушете със суха и мека кърпа. Никога не
използвайте разтворители или разредители за
почистването.
3a ga nozucmume ekpaha, nsæojsba=te meka kpna,
hha;heha c heka nozucmßaåa tezhoct uhu c ßoga. He
nsæojsba=te mkahu c panaßa noß∂pxhocm, ahkahhu
npenapamu, nozucmßaåu npaxoße uhu pasmßopumehu kamo
ahkoxoh uhu dchsnh sa nozucmßahe.
He mpkaÈme, he gokocßaÈme, he ygprÈme ekpaha c ocmpu
npegmemu kamo nucahku u omßepku. Æoдodhn fe=ctbnr duxa
noßpeguhu noßpxhocmma ha ekpaha.