Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [60/146]
60
PROGRAMOWANIE
RĘCZNE
PROGRAMOWANIE
RĘCZNE
Omijania pozycji programów
Funkcja umożliwijąca pominięcie nie używanych pozycji
programu przy wybieraniu przyciskami PROGR +/–. Jednakże,
korzystając z przycisków numerycznych można również wybrać
ominiętą pozycję programu.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
symbolu na ekranie menu. Proszę przestawić na żółte aby
potwierdzić wybór.
3 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
pozycji “Programowanie ręczne”. Proszę przestawić na żółte aby
potwierdzić wybór.
4 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
pozycji programu, która zostanie ominięta. Proszę przestawić na
żółte aby potwierdzić wybór.
5 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
“- - -” w pozycji SYS (system). Proszę nacisnąć joystick aby
potwierdzić wybór.
6 Aby pominąć dalsze pozycje programów, proszę powtórzyć etapy
4 oraz 5.
7 Proszę nacisnąć MENU aby przywrócić normalny obraz TV.
Nadawanie nazwy stacji
Przy zapisywaniu, kanały zostają naogół automatycznie
oznaczone. Istnieje jednak możliwość nadania kanałom i źródłom
sygnałów video, indywidualnej nazwy, składającej się z pięciu
znaków.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Proszę przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać
z menu symbol . Przestawić na żółte aby potwierdzić wybór.
3 Proszę przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać
pozycję “Programowanie ręczne”. Przestawić na żółte aby
potwierdzić wybór.
4 Proszę przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać
pozycję programu zawierającą kanał, któremu zostanie nadana
nazwa. Parokrotnie przestawić na żółte do podświetlenia
pierwszej części pozycji NAZWA.
5 Proszę przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać
literę lub cyfrę (jako puste miejsce, proszę wybrać znak “-”).
Przestawić na żółte aby potwierdzić wybór. Pozostałe cztery znaki
nazwy proszę wybrać w ten sam sposób.
6 Po wybraniu wszystkich znaków, proszę nacisnąć joystick.
7 Aby nadać nazwy pozostałym kanałom lub źródłom sygnałów
video, proszę powtórzyć etapy od 4 do 6.
8 Proszę nacisnąć MENU aby przywrócić normalny obraz TV.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
- - -
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPRG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAN NAZMA
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
ARC
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
A - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYS
PRG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAN
NAZWA
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
AFT
PROGRAMOWANIE RĘCZNE