Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [114/146]
114
Забележка
В Телетекстa могат да се
появят грешки, ако
излъчваният сигнал е
слаб.
Телетекст
Някои телевизионни станции излъчват по телевизионните канали и
един вид информационна услуга, наречена Телетекст. Телетекст Ви
да възможност да приемате различна информация, групирана на
давa страници по всяко време, като например справки за времето
или новини.
Функции за директен достъп
Включване и изключване на Телетекст
1 Изберете телевизионния канал, който носи телетекст
информацията, която искате да прочетете.
2 Натиснете бутона _, за да включите телетекста.
На екрана ще се появи страница от телетекста (обикновено
страницата със съдържанието).
В случай, че не се излъчва телетекст, на най-горния ред на
страницата ше се покаже съобщение “Няма телетекст”.
3 Използувайте номерираните бутони, за да въведете трицифреното
число на номера на избраната страница.
В случай, че сте направили грешка, въведете три произволни цифри.
веднага след това въведете правилния номер на страницатa.
За да изключите телетекста
Натиснете бутона O.
Достъп до следващата или предишната страница
Натиснете един от бутоните R (PAGE +) или S (PAGE –).
Появява се съответно следващата или предишната страница.
Наслагване на страница от Телетекст върху телевизионна
програма
Натиснете _ еднократно, за да извикате само телетекста.
Натиснете _ два пъти, за да влезете в Смесен режим.
Нормалната телевизионна картина и телетекста се появяват
насложени.
Натиснете бутона _, за да подновите нормалното приемане на
Телетекст.
Предпазване на страница от телетекст от обновяване
Натиснете бутона .
На информационния ред се появява символа “ ”.
Натиснете пак, за да я освободите.
Разкриване на скрита информация (например при
загадка)
Понякога страниците съдържат запечатана информация, като
например отговори на загадка. Опцията за разкриване Ви дава
възможност да отворите информацията.
Натиснете . Натиснете отново, за да анулирате.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤