Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [46/146]
46
Použití "Názav Předvolby"
Pomocí této funkce můžete přidělit požadovaný zdroj signálu
(např. W 1, signál RGB) k určitému AV výstupu (AV1W). Takto
napojený videorekordér se automaticky přepne na signál RGB.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “Název
Předvolby”. Potom ho nastavte na žlutou.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
požadovaný vstup. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
5 Pojmenování zdroje: nastavte joystick na modrou nebo zelenou,
abyste zadali první znak (písmeno nebo číslici, “-” pro prázdné
místo). Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
Stejným způsobem zadejte další čtyři čísla.
6 Stiskněte joystick, abyste nastavení uložili do paměti přístroje.
7 Opakujte kroky 4 až 6 pojmenujte ostatní vstupní signály.
8 Stiskněte tlačítko MENU, abste se vrátili k normálnímu teleziznímu
obrazu.
Kontrola a volba vstupních a
výstupních zdrojů pomocí menu
Můžete zobrazit menu, které podává přehled o zdrojích
napojených na hlavní obrazovku a o napojeném výstupním
signálu. Pomocí tohoto menu je můžete také vybírat.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
v menu na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste
potvrdili volbu.
Objeví se menu TV/VIDEO.
Uvidíte, který zdroj je zvolen pro televizor a pro výstup. Chcete-li
pomocí tohoto menu zvolit vstup a výstup, pokračujte dalším
krokem.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “TV
Obraz” (vstupní zdroj pro televizní obrazovku) nebo “Výstup”
(výstupní zdroj pro : 2/q 2 a : 3/q 3).
Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na červenou nebo žlutou, abyste zadali
požadovaný zdroj. Stiskněte joystick, abyste nastavení uložili do
paměti přístroje.
Další podrobnosti ke každému zdroji naleznete v tabulce na straně
45.
5 Opakujte kroky 3 až 4, abyste zadali zdroje pro další vstupy a
výstupy.
6 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
Poznámka:
Zvolíte-li pro vystup
AUTO, nastaví se
výstupní zdroj
automaticky stejné
jako požadovaný
zdroj vstupní.
NÁZEV
PŘEDVOLBY
TV/VIDEO
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě
AV1
RGB
AV2
YC2
AV3
YC3
VSTUP
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NÁZEV
NÁZEV PŘEDVOLBY
TV
TV
n
TV Obraz
Výstup
[TV - - - - -]
[TV - - - - -]
TV/VIDEO