Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [111/146]
BG
111
Подробности за работа с
картина от видеовход ще
намерите на стр. 117.
Работа с телетекст или вход от
видеокасетофон
Работа с телетекст
1 Натиснете бутона _, за да преминете в режим телетекст.
2 За работа с телетекст въведете трицифрено число за номера на
страницата чрез номерираните бутони, с цел да изберете дадена
страница.
За по-бърза работа, преместете джойстика към този цßяm, който
отговаря на цветно кодираното меню.
И при двата режима на работа с телетекст, натиснете бутон R
(PAGE +) за следващата страница или бутон S (PAGE –) за
предишната страница.
3 За да се върнете към нормална телевизионна картина, натиснете
бутон O.
Гледане на картина от видеовход
1 Натискайте бутона последователно, докато желания вход за
видео се появи.
2 За да се върнете обратно към телевизионна картина, натиснете
бутона O.
Функции за по-голямо удобство
Извеждане на индикациите на екрана
Натиснете бутона , за да покажете индикациите. Натиснете
повторно, за да изчезнат индикациите.
Заглушаване на звука
Натиснете бутона o.
За да възстановите нормалния звук, натиснете бутона o.
Показване на часовника
Натиснете бутона #. Тази фунция е на разположение, само когато
се излъчва и телетекст.
За да премахнете часовника от екрана, натиснете отново бутона #.
Показване на таблицата с програмите
Натиснете джойстика. Преместете джойстика към синьо или зелено,
за да изберете програма и след това натиснете джойстика, за да
потвърдите. Таблицата с програмите ще се покаже отляво на
телевизионния екран.
За да премахнете таблицата с програмите, натиснете MENU.
Смяна на екранния формат
Sa fa ljefate b pe;nm 16"9, hatnchete .
Подробности за работа с
телетекст ще намерите на
стр. 114.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BBC
SAT
TV5
C02
C15
RTL
SKY
S34
AV1
MTV