Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [117/146]
BG
117
Входен сигнал
Аудио/видео вход през куплунга W 1
Аудио/RGB вход през куплунга W 1
Аудио/видео вход през куплунга : 2/ q 2
Аудио/S-видео вход през един от куплунзите : 2/ q 2
Ayfno/Bnfeo bxof zpes 3 n 3 k∂m æpefhnr njn safhnr æahej : 3/ q 3
S-видео вход през q 3 (4 пинов куплунг) на лицевата страна njn safhnr æahej
: 3/ q 3
Избиране на вход
посредством PROGR +/–
или от номерираните
бутони
Вие можете да настроите
предварително
източниците за входен
сигнал за програмите,
така че да можете да ги
избирате чрез PROGR +/–
или с номерираните
бутони. За подробности,
виж “Ръчна
предварителна настройка
на програмите” на
страница 106.
Nsdnpahe ha bxof
Tasn cekunr odrchrba kak fa ce bnfn bxofhata bnfeo kaptnha,
nsæojsba=kn fnpekteh dytoh.
Избор на вход
Натискайте последователно бутона за да изберете източник за
вход.
Символът на избрания източник за вход ще се появи на екрана.
За да се върнете към нормална телевизионна картина.
Натиснете бутона O.
Входни режими
Символ
1
W
2
q 2
3
q 3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
1