Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [110/146]
110
Инструкции за
експлоатация
Гледане на телевизионна програма
Ако на екрана не се
появява никаква
картина след като сте
натиснали бутона U на
телевизионния
приемник и ако
индикаторът за
състояние на готовност
свети, то
телевизионният
приемник е в режим на
готовност.
Натиснете бутона O или
един от номерираните
бутони, за да включите
приемника.
В тази глава се обясняват основните функции, които Вие ще
използвате докато гледате телевизионни програми. Повечето
действия се извършват с помощта на дистанционното управлeние.
Включване и изключване на
телевизионния приемник
Включване
Натиснете бутона U на телевизионния приемник.
Временно изключване
Натиснете бутона u на устройството за дистанционно управление.
Телевизионният приемник влиза в режим на готовност и
индикаторът за готовност на лицевата страна на телевизионния
приемник светва с червена светлина.
За да включите отново
Натиснете бутона O, PROGR +/– или един от номерираните бутони
на устройството за дистанционно управление.
Æ∂jho
изключване
Натиснете бутона U на телевизионния приемник.
За да пестите електроенергия, препоръчваме Ви напълно да
изключите телевизионния приемник, когато той не е в употреба.
Избиране на телевизионни програми
Използвайте бутоните PROGR +/– или номерираните бутони.
За да изберете двуцифрено число
Натиснете бутона ÷ и след това цифрите.
Например, ако искате да наберете 23, натиснете бутона ÷, 2 и
накрая 3.
Настройка на силата на звука
Натискайте бутона Á +/–.
Работа с телевизионния приемник
като се използват бутоните на него
За да изберете номера на програма, натиснете бутоните PROGR +/–.
За да настроите силата на звука, натиснете бутоните ¸ +/–.
За да изберете вход на сигнала за картината от видео, натиснете
бутона .
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R