Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [113/146]
BG
113
Ефект
Избор измежду различни звукови ефекти
Потребител ˜ Рок ˜ Джаз ˜ Поп
В режим “Потребител” можете предварително да
настроите високите и ниските честоти, както следва:
1 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да
изберете параметъра и след това преместете към жълто.
2 Преместете към червено или жълто, за да нагласите и след това
натиснете джойстика.
3 Преместете към червено, за да се върнете в менюто
НАСТРОЙКА НА ЗВУКА.
Повече ляв Повече десен
Възстановява звука към фабрично зададените му нива.
Изк: нормален
Вкл: специални звукови ефекти
А: канал 1 B: канал 2 Стерео Моно
Настройва нивото на звука за индивидуални програми.
–12 +12
По-силно По-слабо
А: канал 1 n B: канал 2
Стерео n Моно
Главен: звук от телевизионен приемник
Централ.: Звук от външен усилвател
Използване на таймера за
изключване
Можете да изберете период от време, след който телевизионния
приемник автоматично се превключва в режим на готовност.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа t от екрана с менюто.
Преместете към жълто, за да потвърдите.
3 Преместете към жълто. Преместете към zepbeho или жълтo, за да
изберете времето.
Периодът от време (в минути) се изменя както следва:
Изкj ˜0:30˜1:00˜1:30..........3:30˜4:00
4 След избиране на периода от време, натиснете джойстика, за да
потвърдите.
Една минута преди телевизионния приемник да се превключи в
режим на готовност, на екрана се появява съобщение.
ЧАСОВНИК
За да изключите
часовника
Изберете ‘Изкj’ при
стъпка 3.
За да проверите
оставащото време
Натиснете бутон
.
За да се върнете към
нормална телевизионна
картина
Натиснете бутона MENU.
НАСТРО+КА НА ЗВУКА
Режим на звука
Баланс
Нулиране
Пространствен ефект
Стерео-ефект
Компенсация
2 Сила на звука
2 Стерео-ефект
Високоговорител
Бърза смяна на режимите
Вие можете бързо да сменяте Режим на звука и Режим на
картината без да влизате в менюто “Настройка на звука”
или “Настройка на картината”.
1 Натиснете Í за картината или за звука.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
желания параметър.
3 Натиснете Í или отново, за да възстановите нормалния
телевизионен екран.
Abtomatnzho nskjizbahe Nskj
ZACOBHNK