Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [99/146]
BG
99
BG
Начало
Инструкции за
експлоатация
Сg∂pжaнuе
Общи сведения ................................................................................. 100
Начало ....................................................................... 102
Стъпка 1 Подготовка ....................................................................... 102
Проверете доставяните принадлежности ......................... 102
Поставете баmерuumе в устройството за дистанционно
управление ........................................................................... 102
Свържете антената ............................................................. 102
Стъпка 2 Настройване на телевизионни програми ........................ 103
Избор на езика за менютата ............................................... 103
Автоматична предварителна настройка на каналите ....... 104
Стъпка 3 Hactpo=ka ha цbeta .......................................................... 105
C∂dnpahe ha zepbehn, sejehn n cnhn jnhnn ....................... 105
Допълнителни функции за предварителна настройка ................... 106
Ръчна предварителна настройка на канали ....................... 106
Ръчна фина настройка ........................................................ 107
Сортиране на програмните номера ..................................... 107
Прескачане на nрорамнu номера ....................................... 108
Присвоявне на име на телевизионната станция ................ 108
Използване на родителско заключване ............................. 109
Временна настройка на програма ....................................... 109
Инструкции за експлоатация ................................. 110
Гледане на телевизионна програма ................................................ 110
Включване и изключване на телевизионния приемник .... 110
Избиране на телевизионни програми ................................. 110
Настройка на силата на звука ............................................. 110
Работа с телевизионния приемник като се използват
бутоните на него ................................................................... 110
Работа с телетекст или вход от видеокасетофон ............. 111
Функции за по-голямо удобство .......................................... 111
Настройване и инсталиране на телевизионния приемник чрез
менюто .............................................................................................. 112
Настройване на картината и звука ..................................... 112
Използване на таймера за изключване .............................. 113
Телетекст .......................................................................................... 114
Функции за директен достъп ............................................... 114
Свързване и работа с допълнително оборудване .......................... 116
Свързване на допълнително оборудване ........................... 116
Nsdnpahe ha bxof ................................................................. 117
Предварително задаване на имената на AV сигнали ...... 118
Проверка и избор на източниците на вход и изход с
помощта на менюто ............................................................. 118
Дистанционно управление на друго оборудване от Sony .. 119
За Ваша информация ....................................................................... 120
Оптимална област за гледане на телевизионния
приемник .............................................................................. 120
Отстраняване на неизправности ........................................ 121
Технически характеристики ................................................ 121