Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [108/146]
108
РЪЧНО
ИЗБИРАНЕ НА
ПРОГРАМА
Прескачане на nрорамнu номера
Тази функция Ви дава възможност да прескочите неизползвани
програмни номера, когато ги избирате с помощта на бутоните
PROGR +/–. С помощта на номерираните бутони обаче, Вие все още
имате възможност да изберете прескочените програмни номера.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа от менюто на екрана. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
3 Преместете към синьо или зелено, за да изберете “Ръчно избиране
на програма”. Преместете към жълто, за да потвърдите.
4 Преместете към синьо или зелено, за да изберете програмния номер,
който желаете да прескочите. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
5 Преместете към синьо или зелено, за да изберете “---” в полето
СИСТ (система). Преместете джойстика, за да потвърдите.
6 Повторете стъпки 4 и 5, за да прескочите и други програми.
7 Натиснете бутона MENU , за да възстановите нормалната
телевизионна картина.
Присвоявне на име на
телевизионната станция
Обикновено на каналите автоматично се присвоява име по време на
предварителната настройка. Вие обаче можете самостоятелно да
наименовате даден канал или източник на видео сигнал като
използвате до пет букви.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа от екрана с менюто. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
3 Преместете към синьо или зелено, за да изберете “Ръчно избиране
на програма”. Преместете към жълто, за да потвърдите.
4 Преместете към синьо или зелено, за да изберете мястото на
програмата, която искате да наименовате. Премествайте
последователно към жълто, докато се освети първия елемент от
полето ИМЕ.
5 Преместете към синьо или зелено, за да изберете буква или номер
(изберете “-” за интервал). Преместете към жълто, за да
потвърдите. Изберете по същия начин и другите четири знака.
6 След избор на всички знаци, натиснете джойстика.
7 Повтаряйте стъпки от 4 до 6, за да наименовате други канали или
видео източници.
8 Натиснете бутона MENU, за да възстановите нормалната
телевизионна картина.
РЪЧНО
ИЗБИРАНЕ НА
ПРОГРАМА
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
- - -
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCTÆPOLP
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAHAJ NME
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
AQH
P´ZHO N3DNPAHE HA ÆPOLPAMA
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
A - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCT
ÆPOLP
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAHAJ
NME
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
AQH
P´ZHO N3DNPAHE HA ÆPOLPAMA