Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [56/146]
56
Uwagi
Można posortować
kolejność pozycji
programowych, tak by
zostały wyświetlone na
ekranie telewizora w
żądanej kolejności.
Szczegółowe
informacje są podane w
rozdziale “Sortowanie
pozycji programów” na
stronie 101.
Aby zakończyć
automatyczne
dostrojenie pozycji
kanałów TV,
proszę nacisnąć na
pilocie zdalnego
sterowania przycisk
MENU.
2 Automatyczne zapisywanie
kanałow
Telewizor może automatycznie dostroić się i zapamiętać do 100
różnych kanałów.
Dla programowania ręcznego - patrz "Programowanie Ręczne" na
stronie 58.
1 Wciśnij włącznik sieciowy U na telewizorze.
Jeżeli pali się wskaźnik stanu gotowości u na odbiorniku TV,
proszę nacisnąć O lub jeden z przycisków numerycznych pilota
zdalnego sterowania.
2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk
na telewizorze.
Zaczyna się automatyczne wyszukiwanie kolejnych odbieranych
kanałów, co widać na ekranie.
Kiedy automatyczne dostarajanie dobiegnie końca, na ekranie
wyświetlony jest pierwszy znaleziony kanał.
Automatyczne programowanie kanałów za
pomocą pilota
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Przesuń joystick niebieski lub zielony i wybierz
w menu, a
potem wciśnij żółty.
3 Wciskaj niebieski lub zielony do wybrania Autoprogramowanie.
4 Wciśnij żółty i przytrzymaj, aż zostanie wyświetlone i rozpocznie
się automatyczne przeszukiwanie.
Po dostrojeniu wszystkich dostępnych kanałów, na ekranie
pojawi się normalny obraz.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE
6 D/K
SYSPRG
C26
KAN
- - - - -
NAZWA
AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE