Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [118/146]
118
Предварително задаване на
имената на AV сигнали
Като използвате тази функция, Вие можете предварително да
настроите желания източник за вход (например W 1, RGB сигнали)
в съответния вход на AV (AV 1 W). По този начин, ако е свързан
видеомонитор, той автоматично ще се включи за RGB сигнал.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете символа
от менюто на екрана. Преместете към жълто, за да потвърдите.
3 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
Nmeha ha bxofobete”. Преместете джoйстика към жълто
4 Преместете към синьо или зелено, за да изберете желания вход.
Преместете към жълто, за да потвърдите.
5 За да наименовате източник: Преместете към синьо или зелено, за
да изберете първия знак (буква или цифра, “-” за интервал).
Преместете към жълто, за да потвърдите. По същия начин изберете
и другите четири знака.
6 След като сте избрали всички символи, натиснете джойстика.
7 Повторете стъпки 4 до 6 за да дадете имена на останалите входни
сигнали.
8 Натиснете бутона МЕNU, за да възстановите нормалния
телевизионен екран.
Проверка и избор на източниците
на вход и изход с помощта на
менюто
Вие можете да извикате менюто, за да видите кои източници на
вход са избрани за телевизионния екран и кой източник за изход е
избран. Можете също да ги изберете от менюто.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа от менюто на екрана. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
На екрана се появява менюто ВКhЮЧЕНО ВИДЕО.
Можете да видите кой източник е избран за телевизионния
приемник и кой за извод. В случай, че желаете да изберете входа и
извода от това меню, преминете към следващата стъпка.
3 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете “ТВ
екран” (входен източник за телевизионния екран), или “Извод”
(източник за извод : 2/q 2 на : 3/q 3).
Преместете към жълто, за да потвърдите.
4 Преместете към zepbeho или ;∂jto, за да изберете желания
източник. Натиснете джойстика, за да запаметите. Преместете към
синьо или зелено, за да изберете желания източник. Натиснете
джойстика, за да запаметите.
За подробности относно всеки един източник, вижте таблицата на
страница 117.
5 Повторете стъпки от 3 до 4, за да изберете източника за други
входове и изводи.
6 Натиснете бутона MENU, за да възстановите нормалната
телевизионна картина.
NMEHA HA
BXOFOBETE
BNFEO
BP´SKN
Abtomatnzho saxbaåahe
P∂zho nsdnpahe ha æpolpama
Nmeha ha bxofobete
Æpeæofpe;fahe ha æpolpamnte
3adpahehn æpolpamn sa feua
Esnk
Cxofnmoct
ÆPEFBAPNTEJHA HACTPO+KA
AV1
RGB
AV2
YC2
AV3
YC3
BXOF
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NME
NMEHA HA BXOFOBETE
TV
TV
n
TB Ekpah
Nsxof
[TV - - - - -]
[TV - - - - -]
BNFEO BP´SKN
Забележка:
Ако за изход изберете
“АUTO”, източникът
на изходен сигнал
автоматично става
същия като желания
входен източник.