Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [120/146]
120
1,5 m или повече
Оптимална област за гледане на
телевизионния приемник
За да получите най-добро качество на картината, опитайте се да поставите
телевизионния приемник така, че да можете да виждате екрана от
областта, показана по-долу.
Хоризонтална равнина
За Ваша информация
Вертикална равнина
75˚
27,5˚
27,5˚
75˚
2,1m
2,1m
Оптимално положение за гледане
(минимално
оптимално
разстояние)
Оптимално положение за гледане
(минимално
оптимално
разстояние)