Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [110/154]
110
bg
За Вашата сигурност.
Прочетете всички указания за
безопасна работа и за работа с
електроинструмента. Пропуски при спазването на
указанията за безопасна работа и за работа с
електроинструмента могат да предизвикат токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте всички указания за безопасна работа и
за работа с електроинструмента за ползване в
бъдеще.
Не използвайте този електроинструмент,
преди внимателно да прочетете и напълно да
разберете това ръководство за експлоатация,
както и приложените «Общи указания за безопасна
работа» (Номер на публикация 3 41 30 054 06 1).
Съхранявайте посочените материали за ползване по-
късно и при продажба на електроинструмента или
когато го давате за ползване от други лица ги
предавайте заедно с него.
Съблюдавайте също валидните национални
разпоредби по охрана на труда.
Предназначение на електроинструмента:
Ръчен винтоверт за завиване и развиване в закрити
помещения без подаване на вода на винтове и гайки
и за пробиване и завиване в метални, дървени,
пластмасови и керамични детайли, както и за
нарязване на резба с утвърдените от фирма FEIN
работни инструменти.
Специални указания за безопасна работа.
Използвайте включените в окомплектовката
спомагателни ръкохватки. Загубата на контрол по
време на работа може да предизвика травми.
Когато изпълнявате дейности, при които работният
инструмент може да попадне на скрит под
повърхността проводник под напрежение, допирайте
електроинструмента само до изолираните ръкохватки.
При съприкосновение с проводник под напрежение
то може да се предаде и по металните повърхности
на електроинструмента и това да предизвика токов
удар.
Ниска скорост на въртене
Висока скорост на въртене
Намаляване на въртящия момент
Увеличаване на въртящия момент
Символ Международно
означение
Национално
означение
Пояснение
U V V Електрическо напрежение
f Hz Hz Честота
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Скорост на въртене на празен ход (при
напълно заредена акумулаторна батерия)
n
S
/min, min
-1
/min Честота на ударите
M...
Nm Nm Въртящ момент (твърдо/меко винтово
съединение)
Ømm mm Диаметър на кръгъл детайл
L
pA
dB dB Равнище на звуковото налягане
L
wA
dB dB Равнище на мощността на звука
L
pCpeak
dB dB Пиково равнище на звуковото налягане
K...
Неопределеност
m/s
2
m/s
2
Генерирани вибрации съгласно EN 60745
(векторна сума по трите направления)
h,D
m/s
2
m/s
2
средна стойност на вибрациите при пробиване
в метал
h,ID
m/s
2
m/s
2
средна стойност на вибрациите при ударно
пробиване в бетон
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Основни и производни единици от
Международната система за мерни единици SI.
Символ, означение Пояснение
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 110 Friday, April 26, 2013 9:24 AM