Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [116/154]
116
et
Asbesti sisaldava materjali töötlemine on keelatud.
Asbest võib tekitada vähki.
Elektrilisele tööriistale ei tohi kruvide või neetidega
kinnitada silte ja märgiseid. Kahjustatud isolatsioon ei
taga kaitset elektrilöögi eest. Kasutage kleebiseid.
Ärge kasutage teiste tootjate tarvikuid, mida elektrilise
tööriista tootja ei ole heaks kiitnud. Asjaolu, et tarvikut
saab tööriista külge kinnitada, ei taga veel tööriista ohutut
tööd.
Puhastage seadme ventilatsiooniavasid regulaarselt
mittemetalliliste tööriistadega. Mootori ventilaator
tõmbab tolmu korpusse. Metallitolmu liigne kogunemine
võib olla ohtlik.
Ärge kunagi laske elektrilise tööriista lambi tulel väikese
vahemaa tagant endale silmale paista. Ärge suunake
lambi tuld kunagi läheduses paiknevate inimeste poole.
Valgusallika poolt tekitatav valguskiirgus võib silmi
kahjustada.
Ärge suunake elektrilist tööriista iseenda, teiste inimeste
ega loomade poole. Teravad või kuumad tarvikud võivad
tekitada vigastusi.
Aku kasutamine ja käsitsemine (akud).
Selleks et vältida akude käsitsemisest tingitud põletusi,
tulekahju, plahvatust, nahavigastusi ja teisi vigastusi,
pidage kinni järgmistest juhistest:
Akusid ei tohi lahti võtta, avada aga tükeldada. Akudele
ei tohi avalduda mehaanilised mõjutused, nt löögid. Aku
vigastamisel ja ebaõigel käsitsemisel võib akust eralduda
kahjulikke aure ja vedelikke. Aurud võivad ärritada
hingamisteid. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada
nahaärritust või söövitust.
Kui vigastatud akust väljavoolanud vedelik on puutunud
kokku läheduses olevate esemetega, kontrollige
asjaomased detailid üle, puhastage ja vahetage vajaduse
korral välja.
Ärge jätke akut kuumuse või tule kätte. Ärge hoidke akut
otsese päikesekiirguse käes.
Võtke aku originaalpakendist välja alles vahetult enne
kasutuselevõttu.
Enne mis tahes tööde teostamist elektrilise tööriista
kallal eemaldage aku. Elektrilise tööriista soovimatu
käivitumise korral tekib vigastuste oht.
Eemaldage aku üksnes siis, kui elektriline tööriist on
välja lülitatud.
Tõkestage laste ligipääs akudele.
Hoidke aku puhas ja kaitske akut niiskuse ja vee eest.
Aku ja elektrilise tööriista määrdunud kontakte puhastage
kuiva puhta lapiga.
Kasutage ainult veatuid FEIN originaalakusid, mis on ette
nähtud Teie elektrilise tööriista jaoks. Valede,
kahjustatud, parandatud või muudetud akude, samuti
järeletehtud akude või teiste tootjate akude kasutamisel
tekib tulekahju ja/või plahvatuse oht.
Järgige akulaadija kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
Käe-randme-vibratsioon
Käesolevas juhendis toodud vibratsioon on mõõdetud
standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda
saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks
võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase kehtib tööriista kasutamisel
ettenähtud otstarbel. Kui aga elektrilist tööriista
kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi
tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib
vibratsioonitase kõikuda. See võib vibratsiooni töö
koguperioodi jooksul tunduvalt suurendada.
Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleks arvesse võtta ka
aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud,
kuid tegelikult tööle rakendamata. See võib vibratsiooni
töö koguperioodi jooksul tunduvalt vähendada.
Kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni eest võtke tarvitusele
täiendavad ohutusabinõud, näiteks: hooldage tööriistu ja
tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv
töökorraldus.
Ohtliku tolmu käitlemine
Elektrilise tööriistaga töötamisel tekkib tolm, mis võib
olla ohtlik.
Teatava tolmu, nt asbesti või asbesti sisaldavate
materjalide töötlemisel tekkiva tolmu, pliid sisaldavate
värvide tolmu, metallitolmu, mõnda liiki puidu,
mineraalide, kivisisaldusega materjalide räniosakeste
tolmu, lahustite, puidukaitsevahendite, veesõidukite
lakkide tolm võib põhjustada allergilisi reaktsioone,
hingamisteede haigusi ja vähki ning kahjustada
sigimisvõimet. Haigestumise oht sõltub sissehingatavast
kogusest. Kasutage tekkiva tolmu jaoks sobivaid
isikukaitsevahendeid ning tagage töökohal hea
ventilatsioon. Asbesti sisaldavate materjalide töötlemine
on lubatud vaid vastava väljaõppega isikutele.
Puidutolm ja kergmetallide tolm, lihvimistolmu ja
keemiliste ainete kuumad segud võivad ebasoodsates
tingimustes iseeneslikult süttida või plahvatada. Vältige
sädemete lendumist tolmumahutite suunas ning
elektrilise tööriista ja lihvitava detaili ülekuumenemist,
tühjendage õigeaegselt tolmumahutit, pidage kinni
materjali tootja juhistest ning riigis kehtivatest
ohutusnõuetest.
Tööjuhised.
Reverslülitit ja käiguvalikulülitit käsitsege ainult siis, kui
mootor seisab.
Lükake käiguvalikulüliti alati lõpuni. Vastasel korral võib
seade kahjustada saada.
Elektrilise tööriista termilist ülekoormust näitab
käepidemes oleva LED-tule vilkumine.
Ülekoormuse korral lülitub elektriline tööriist välja.
Viige reverslüliti keskasendisse, et vältida seadme
soovimatut käivitumist näiteks transportimisel.
Pöördemomendist sõltuv elektrooniline väljalülitus
(vt lk 8 9).
Seadke pöördemomenti üksnes siis, kui mootor ei tööta.
Seatud pöördemomendini jõudmisel lülitub mootor välja
ja kõlab helisignaal. Pärast väljalülitumist vabastage lüliti
(sisse/välja) ja kruvikeeramise jätkamiseks vajutage sellele
uuesti.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 116 Friday, April 26, 2013 9:24 AM