Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [30/154]
30
nl
nl
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.
Gebruikte symbolen, afkortingen en begrippen.
Symbool, teken Verklaring
Raak ronddraaiende delen van het elektrische gereedschap niet aan.
Lees beslist de meegeleverde documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de algemene
veiligheidsvoorschriften.
Volg de aanwijzingen in de nevenstaande tekst of afbeelding op.
Verwijder voor deze handeling de accu uit het elektrische gereedschap. Anders bestaat
er verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
Gebruik tijdens de werkzaamheden een oogbescherming.
Gebruik tijdens de werkzaamheden een gehoorbescherming.
Gebruik tijdens de werkzaamheden een handbescherming.
Laad geen beschadigde accu’s op.
Stel de accu niet bloot aan vuur. Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen
aanhoudend zonlicht.
Neem de vermelde aanwijzingen in acht!
Extra informatie.
Greepoppervlak
Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Euro-
pese Gemeenschap.
Met dit symbool wordt de certificering van dit product in de Verenigde Staten en Canada
bevestigd.
Dit is een waarschuwing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de
dood kan leiden.
Recyclingsymbool: duidt recyclebare materialen aan
Versleten elektrische gereedschappen en andere elektrotechnische en elektrische pro-
ducten moeten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Accutype
Stand 1/Stand 2/Stand 3/Stand 4
Boordiameter staal
Boordiameter hout
Boordiameter steen
Boorhouderspanbereik
Schroefdiameter
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003
* Gewicht met snelwisselbithouder en accu
Laag toerental
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 30 Friday, April 26, 2013 9:24 AM