Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [53/154]
53
no
Bruk kun reservedeler eller tilbehør som er levert og god-
kjent av produsenten. En sikker bruk kan ikke garanteres
selv om annet tilbehør som passer til elektroverktøyet
blir benyttet.
Rengjør ventilasjonsåpningene til elektroverktøyet med
ikke-metalliske verktøy med jevne mellomrom. Motorvif-
ten trekker støv inn i motorhuset. Dette kan forårsake
elektrisk fare når det samles for mye metallstøv.
Se aldri fra små avstander inn i lampen til elektroverktøy-
et. Rett lampelyset aldri mot øynene til andre personer
som befinner seg i nærheten. Strålingen som genereres
av lampen kan være skadelig for øyet.
Rett ikke el-verktøyet mot deg selv, andre personer eller
dyr. Det er fare for skader pga. skarpe eller varme innsats-
verktøy.
Bruk og behandling av batteriet (batteriblokken).
Ta hensyn til følgende informasjoner for å unngå farer
som forbrenning, brann, eksplosjon, hudskader og andre
skader ved bruk av batteriet:
Batterier må ikke tas fra hverandre, åpnes eller hakkes
opp. Ikke utsett batteriene for mekaniske støt. Ved ska-
der og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut ska-
delig damp og væske. Dampen kan irritere
åndedrettsorganene. Batterivæske som renner ut kan
føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
Hvis det er kommet batterivæske på gjenstander, må
disse rengjøres eller eventuelt skiftes ut.
Ikke utsett batteriene for varme eller ild. Batteriene må
ikke lagres i direkte sol.
Ta batteriet først ut av originalemballasjen når det skal
brukes.
Ta batteriet ut av elektroverktøyet før det utføres arbeid
på elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet starter utilsik-
tet, er det fare for skader.
Ta batteriet kun ut når elektroverktøyet er slått av.
Hold batteriet unna barn.
Hold batteriet rent og beskyttet mot fuktighet og vann.
Rengjør de tilsmussede kontaktene på batteriet og el-
verktøyet med en tørr, ren klut.
Bruk kun intakte originale FEIN-batterier, som er bereg-
net for dette el-verktøyet. Ved arbeid eller opplading av
uoriginale, skadede, reparerte eller modifiserte batterier,
etterligninger og batterier fra andre produsenter er det
fare for brann og/eller eksplosjonsfare.
Følg sikkerhetsinformasjonene i driftsinstruksen for bat-
teri-laderen.
Hånd-arm-vibrasjoner
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene er
målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745
og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med
hverandre. Den egner seg også til en foreløpig vurdering
av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de vanlige
anvendelsene til elektro-verktøyet. Men hvis elektro-
verktøyet brukes til andre anvendelser, med avvikende
innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan sving-
ningsnivået avvike. Dette kan øke vibrasjonsbelastningen
tydelig for hele arbeidstiden.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen bør
det også tas hensyn til tidene når maskinen var utkoblet
eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan redusere
vibrasjonsbelastningen tydelig for hele arbeidstiden.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren
mot svingningsvirkninger som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene
varme, organisere arbeidsforløpene.
Håndtering av farlig støv
I arbeidsprosesser der dette verktøyet fjerner deler av
materialer kan det oppstå støv som kan være farlig.
Berøring eller innånding av noen typer støv som f. eks. av
asbest og asbestholdige materialer, blyholdig maling,
metall, noen tresorter, mineraler, silikatpartikler av stein-
holdige materialer, løsemidler for maling, trebeskyttel-
sesmidler, bunnstoff for båter kan utløse allergiske
reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer, kreft, for-
plantningsskader hos mennesker. Risikoen ved innånding
av støv er avhengig av eksponeringen. Bruk en avsuging
som passer til støvet som oppstår, bruk personlig beskyt-
telsesutstyr og sørg for en god ventilasjon av arbeidsplas-
sen. Overlat bearbeidelsen av asbestholdig material kun
til fagfolk.
Trestøv og lettmetallstøv, varme blandinger av slipestøv
og kjemiske stoffer kan ved ugustige vilkår antenne seg
selv og forårsake en eksplosjon. Unngå gnistsprut i ret-
ning av støvbeholderen og en overoppheting av el-verk-
tøyet og slipematerialet, tøm støvbeholderen i tide, følg
bearbeidelsesinstruksene til materialprodusenten og de
gyldige nasjonale forskriftene for materialene som skal
bearbeides.
Bruksinformasjon.
Betjen dreieretningsbryteren og girvalgbryteren kun når
motoren står stille.
Skyv girvalgbryteren alltid inntil anslaget. Elektroverktøy-
et kan ellers bli skadet.
En termisk overbelastning av elektroverktøyet vises ved
at LEDen på håndtaket blinker.
Ved overbelastning utkoples elektroverktøyet.
Sett høyre-/venstre-bryteren i midtstilling for å unngå en
utilsiktet start, f. eks. ved transport.
Elektronisk dreiemomentutkopling
(se sidene 8 9).
Innstill dreiemomentet kun når motoren står stille.
Motoren kopler fra når det forhåndsinnstilte dreiemo-
mentet er oppnådd, dette angis også ved lydsignal. Etter
utkoplingen slipper du på/av bryteren, og deretter tryk-
ker du på bryteren en gang til for en ny skruoperasjon.
Du kan slå lydsignalet på og av.
Ved arbeid med dreiemomenttrinn « » utløses
ingen elektronisk utkopling.
Trykk elektroverktøyet kraftig mot skruen for å oppnå
gode arbeidsresultater.
Håndtering av batteriet.
Bruk og lad batteriet kun opp i et batteri-driftstempera-
turomårde på 0 °C 45°C (3F–11F). Batteri-tem-
peraturen må være i batteri-driftstemperaturområdet når
oppladingen påbegynnes.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 53 Friday, April 26, 2013 9:24 AM