Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [113/154]
113
bg
Гаранция и гаранционно обслужване.
Гаранционното обслужване на електроинструмента
е съгласно законовите разпоредби в страната-
вносител. Освен това фирма FEIN осигурява
гаранционно обслужване съгласно Гаранционната
декларация на производителя на FEIN.
В окомплектовката на Вашия електроинструмент
може да са включени само част от описаните в това
ръководство и изобразени на фигурите
допълнителни приспособления.
Декларация за съответствие.
Фирма FEIN гарантира с пълна отговорност, че този
продукт съответства на валидните нормативни
документи, посочени на последната страница на
това ръководство за експлоатация.
Техническа документация при: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
Опазване на околната среда,
бракуване.
Опаковките, излезлите от употреба
електроинструменти и допълнителни
приспособления трябва да се предават за
оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.
Предавайте повредени акумулаторни батерии за
вторична преработка само напълно разредени.
Когато акумулаторната батерия не е напълно
разредена, като предпазна мярка срещу къси
съединения облепяйте контактите с изолираща
лента.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 113 Friday, April 26, 2013 9:24 AM