Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [32/154]
32
nl
Houd het elektrische gereedschap goed vast. Er kunnen
gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden.
Bewerk geen asbesthoudend materiaal. Asbest geldt als
kankerverwekkend.
Er mogen geen plaatjes of symbolen op het elektrische
gereedschap worden geschroefd of geniet. Een bescha-
digde isolatie biedt geen bescherming tegen een elektri-
sche schok. Gebruik stickers.
Gebruik geen toebehoren dat niet speciaal door de fabri-
kant van het elektrische gereedschap is ontwikkeld of
vrijgegeven. Een veilig gebruik is niet alleen gegeven door
het feit dat een toebehoren op uw elektrische gereed-
schap past.
Reinig de ventilatieopeningen van het elektrische gereed-
schap regelmatig met een niet-metalen gereedschap. De
motorventilator zuigt stof in het machinehuis. Dit kan bij
overmatige ophoping van metaalstof elektrische gevaren
veroorzaken.
Kijk nooit van een korte afstand in het licht van de lamp
van het elektrische gereedschap. Richt het licht van de
lamp nooit op de ogen van andere personen die zich in de
buurt bevinden. De straling van de lamp kan schadelijk
zijn voor het oog.
Richt het elektrische gereedschap nooit op uzelf, andere
personen of dieren. Er bestaat verwondingsgevaar door
scherpe of hete inzetgereedschappen.
Gebruik en behandeling van de accu (accublok).
Ter voorkoming van gevaren, zoals brandwonden, brand,
explosie, huidletsel en ander letsel bij de omgang met de
accu, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:
Accu’s mogen niet gedemonteerd, geopend of gefrag-
menteerd worden. Stel de accu’s niet bloot aan mechani-
sche schokken. Bij beschadiging en onjuist gebruik van de
accu kunnen er schadelijke dampen en vloeistoffen vrij-
komen. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en brandwon-
den leiden.
Als de uit de accu gelekte vloeistof naburige voorwerpen
heeft bevochtigd, dient u de desbetreffende delen te con-
troleren, te reinigen en indien nodig te vervangen.
Stel de accu niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar de accu
niet in fel zonlicht.
Verwijder de accu pas uit de originele verpakking als
deze moet worden gebruikt.
Neem de accu vóór werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap uit het gereedschap. Als het elektrische
gereedschap onbedoeld begint te lopen, bestaat er ver-
wondingsgevaar.
Verwijder de accu alleen als het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is.
Houd kinderen uit de buurt van accu’s.
Houd de accu schoon en bescherm deze tegen vocht en
water. Reinig de vuil geworden aansluitingen van de accu
en van het elektrische gereedschap met een droge,
schone doek.
Gebruik alleen intacte, originele FEIN-accu’s, die voor uw
elektrische gereedschap bestemd zijn. Bij het werken
met en het opladen van verkeerde, beschadigde, gerepa-
reerde of opgeknapte accu’s, nabootsingen en accu’s van
andere merken bestaat brandgevaar en/of explosiege-
vaar.
Volg de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing
van de acculader op.
Hand- en armtrillingen
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meet-
methode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Deze is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de hoofdza-
kelijke toepassingen van het elektrische gereedschap. Als
echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschap-
pen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin
het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereed-
schap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit
kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidspe-
riode duidelijk verminderen.
Leg extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de
bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Omgang met gevaarlijke stoffen
Bij werkzaamheden voor materiaalafname met dit
gereedschap ontstaat stof dat gevaarlijk kan zijn.
Aanraken of inademen van sommige soorten stof, bij-
voorbeeld van asbest en asbesthoudende materialen,
loodhoudende verf, metaal, sommige houtsoorten,
mineralen, silicaatdeeltjes van steenhoudende materialen,
verfoplosmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en aan-
groeiwering voor watervoertuigen kan bij personen
allergische reacties, ademwegziekten, kanker en/of
voortplantingsdefecten tot gevolg hebben. Het risico
door de inademing van stof is afhankelijk van de bloot-
stelling. Gebruik een op de vrijkomende stofsoort afge-
stemde afzuiging en persoonlijke veiligheidsuitrusting en
zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Laat de
bewerking van asbesthoudend materiaal over aan een
vakman.
Houtstof en lichtmetaalstof, hete mengsels van schuur-
stof en chemische stoffen kunnen onder ongunstige
omstandigheden zelf tot ontsteking komen of een explo-
sie veroorzaken. Voorkom wegvliegende vonken in de
richting van het stofreservoir en oververhitting van het
elektrische gereedschap en het schuurmateriaal. Maak het
stofreservoir op tijd leeg. Neem de bewerkingsvoor-
schriften van de fabrikant van het materiaal en de in uw
land geldige voorschriften voor de te bewerken materia-
len in acht.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 32 Friday, April 26, 2013 9:24 AM