Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [60/154]
60
fi
Työturvallisuus.
Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden laimin-
lyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Sähkötyökalun saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun
ensin on perehdytty käyttöohjeeseen sekä oheisiin
yleisiin turvaohjeisiin (julkaisunumero
3 41 30 054 06 1) niin, että niissä annetut ohjeet tulevat
ymmärretyiksi. Säilytä kyseiset dokumentit vastaisuuden
varalta ja anna ne mukaan, mikäli laite luovutetaan toisen
käyttöön tai myydään eteenpäin.
Niiden ohella on noudatettava voimassa olevia lakisäätei-
siä työturvallisuusmääräyksiä.
Sähkötyökalun käyttökohteet:
porakone ruuvien ja mutterien käsivaraiseen kiinnityk-
seen ja irrotukseen, porausten ja ruuvausten tekoon
metalliin, puuhun, muoviin ja keramiikkaan sekä kiertei-
den leikkaukseen ilman vesijäähdytystä. Sähkötyökalu on
suunniteltu käytettäväksi säältä suojatuissa tiloissa ja siinä
saa käyttää vain FEIN:in hyväksymiä työkaluja ja lisätarvik-
keita.
Erityiset varotoimenpiteet.
Käytä laitteen mukana toimitettuja lisäkahvoja. Jos laite
luiskahtaa otteesta, seurauksena voi olla tapaturma.
Tartu laitteeseen sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet
töitä kohteissa, joissa työkalu saattaa osua rakenteissa
piilossa oleviin sähköjohtoihin. Jos laite osuu jännitteelli-
seen johtoon, sen metalliset osat saattavat johtaa sähköä,
mistä on seurauksena sähköisku.
Varo rakenteissa olevia sähköjohtoja ja kaasu- ja vesi-
putkia. Tarkasta ennen töiden aloittamista työkohde
esim. metallinilmaisimella.
Muista henkilökohtaiset suojavarusteet. Käytä työstöti-
lanteesta riippuen kasvosuojainta, silmäsuojainta tai
suojalaseja. Jos mahdollista, käytä pölysuojainta, kuulo-
suojainta, suojakäsineitä tai erikoisvaatetusta, joka
antaa suojan ilmaan sinkoilevilta hioma- ja materiaali-
hiukkasilta. Varsinkin silmät on suojattava eri työstöta-
voilla ilmaan sinkoilevilta hiukkasilta. Pöly- ja
hengityssuojainten täytyy pystyä suodattamaan työstössä
syntyvä pöly. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa
heikentää kuuloa.
Varmista työkappaleen asento. Kun työkappale kiinnite-
tään sopivaan työpenkkiin, sitä on parempi käsitellä kuin
käsin kiinni pidettäessä.
Korkea kierroslukualue
Kiristysmomentti pienemmälle
Kiristysmomentti suuremmalle
Merkki Kansainvälinen yksikkö Kansallinen yksikkö Selitys
U V V Tasajännite
f Hz Hz Taajuus
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min min
-1
Kierrosluku tyhjäkäynnillä (akku täydessä varauk-
sessa)
n
0
/min, min
-1
/min Iskuluku
M...
Nm Nm Vääntömomentti (kova/pehmeä materiaali)
Ø mm mm Pyöreän kappaleen läpimitta
L
pA
dB dB Äänen painetaso
L
wA
dB dB Äänitaso
L
pCpeak
dB dB Äänen painetason huippuarvo
K...
Epävarmuustekijä
m/s
2
m/s
2
Tärinäarvo vastaa standardia EN 60745 (vektori-
summa, kolmiulotteinen)
h,D
m/s
2
m/s
2
Keskimääräinen tärinäarvo metalliin porattaessa
h,ID
m/s
2
m/s
2
keskimääräinen värähtelyarvo betonin iskuporauk-
sella
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Kansainväliseen SI-järjestelmään sisältyvät perusyk-
siköt ja sen johdannaisyksiköt.
Piktogrammit Selitys
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 60 Friday, April 26, 2013 9:24 AM