Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [140/154]
140
th
จับเครื่องมอไฟฟาตรงพื้นผวที่หุมฉนวน เมื่อทางานในบรเวณ
ที่เครื่องมออาจสมผสกบสายไฟฟาที่ซอนอย การสมผสลวด
ไฟฟาที่มี "กระแสไฟฟาไหลผาน" จะทาใหสวนที่เปนโลหะของ
เครื่องมอไฟฟาเกดม "กระแสไฟฟาไหลผาน" ทําให ผูใชเครื่อง
ถูกไฟฟาดดได
ระวงสายไฟฟา ทอแกซ หรอทอน้ําที่ถูกปดบงอยู ตรวจสอบ
บรเวณทางานดวยเครื่องตรวจหาโลหะ ตัวอยาง เช น กอน
เริ่มตนทางาน
สวมอปกรณปองกนเฉพาะตัว สุดแลวแตกรณใหใชกระบัง
ปองกนหนา สวมแวนตากนลมและฝุน หรือ แวนตาปองัน
อันตราย สุดแลวแตความเหมาะสมใหสวมหนากากกนฝุน สวม
ประกบหูปองกนเสยงดัง สวมถงมือ และสวมผากนเปอน
พิเศษที่สามารถกนผงขดหรอเศษชิ้นงานออกจากต วท
านได
แวนปองกนตาตองสามารถหยดเศษผงที่ปลววอนที่เกดจาก
การปฏิบัติงานแบบตางๆ ได การไดยินเสยงดังมากเปนเวลา
นานอาจทาใหทานสญเสยการไดยิน
ยึดชิ้นงานใหมั่นคง ชิ้นงานที่ถูกจบดวยอปกรณยึดหนบหือ
ปากกาจับ จะมั่นคงกวาการจบดวยมือ
ถือเครื่องมอไฟฟาใหมั่นคง อาจเกดแรงบดตานสงในเวลาสั้นๆ
อยาทางานกบวสดุที่มีแอสเบสทอส แอสเบสทอสนบเป
นสารที่
กอใหเกดมะเร็ง
อยาตอกหมดหรอขนสกรเพื่อตดปายชื่อและเครื่องหมายใดๆ
เขากบเครื่องมอไฟฟา หากฉนวนหุมชารุด จะปองกนไฟฟาดูด
ไมได ขอแนะนาใหใชปายตดกาว
อยาใชอุปกรณประกอบที่บริษัทผูผลตเครื่องมอไฟฟาไมได
ออกแบบไวโดยเฉพาะและไมไดแนะนาใหใช ดวยเหตผลเพยง
เพราะวาอปกรณประกอบมขนาดเขาพอเหมาะกบเครื่องมือ
ไฟฟาของทานกไมไดเปนการร
บรองความปลอดภัยการทํางาน
แตอยางใด
ทําความสะอาดชองระบายอากาศที่เครื่องมอไฟฟาตามชวง
เวลาเปนประจาโดยใชเครื่องมอที่ไมใชโลหะ เครื่องเปาลมของ
มอเตอรจะดดฝุนเขาในครอบเครื่อง หากฝุนที่ประกอบดวย
โลหะสะสมกนมากเกนไป อาจทาใหเกดอนตรายจากไฟฟาได
อยามองหรอจองในระยะใกลเขาไปในแสงจากหลอดไฟของ
เครื่องมอไฟฟา อยาเลงแสงจากหลอดไฟเขาไปในดวงตาของ
บุคคลอื่นในบรเวณใกลเคยงอยางเดดขาด รังสีที่ผลตจาก
หลอดไฟอาจเปนอนตรายตอดวงตา
อย
าหนเครื่องมอไฟฟาไปยงตวทานเอง บุคคลอ ื่น หรอสตว
อันตรายจากการไดรับบาดเจบจากเครื่องมอที่ร อนหรอแหลมคม
การใชและการจดการกบแบตเตอรี่
(แบตเตอรี่แพ็ค)
เพื่อหลกเลี่ยงสถานการณอันตราย ตัวอยาง เชน การเผาไหม
เปลวไฟ การระเบิด การบาดเจบที่ผิวหนัง และการบาดเจบอื่นๆ
เมื่อหยบจบและใชงานแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามคาสั่งดงตอไปนี้:
อยาแยกหรอถอดสวนประกอบแบตเตอรี่ เปด หรอทำเปน
เศษเลกเศษนอย อยาใหแบตเตอรี่ถูกกระทบทางกลไกหรอถูก
กระแทกอยางแรง ไอระเหยและของเหลวที่เปนอนตราย
สามารถลอดออกมาในกรณีที่แบตเตอรี่ชํารดและใชงานอยาง
ไม
ถูกตอง ไอระเหยสามารถทําใหระบบหายใจระคายเคอง
ของเหลวที่ขับออกมาจากแบตเตอรี่อาจทาใหผิวหน งระคาย
เคองหรอถกเผาไหม
เมื่อของเหลวแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ที่ชํารดไปถกวตถบรเวณ
ใกลเคยง ใหตรวจสอบสวนประกอบนั้น ทําความสะอาด หรือ
เปลี่ยนใหม ตามจาเปน
เอาแบตเตอรี่ออกหางจากความรอนและเปลวไฟ อยาเกบรกษา
แบตเตอรี่ในสถานที่แสงแดดสองโดยตรง
อยาเอาแบตเตอรี่ออกจากหบหอที่มีมาแตเดมจนกวาจะนํา
ออกมาใชงาน
นําแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมอไฟฟา กอนปรบแต
งเครื่อง หาก
เครื่องมอไฟฟาตดขึ้นโดยไมตั้งใจ จะเกดอนตรายจาก
การบาดเจ็บ
ถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเครื่องมอไฟาปดสวทช อยูเทานั้น
เอาแบตเตอรี่ออกหางจากเดกๆ
รักษาแบตเตอรี่ใหสะอาด และปกปองแบตเตอรี่จากความชื้น
และน้ํา ทําความสะอาดขั้วที่สกปรกของแบตเตอรี่และเครื่องมือ
ไฟฟาดวยผาแหงที่สะอาด
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีสภาพสมบรณแบบของแทของ
FEIN
ที่ผลตสาหรบเครื่องมอไฟฟาของทาน เทานั้น หากทางานกับ
แบตเตอรี่ที่ชารจอยางไมถูกตอง ชํารุด ไดรับการซอมแซมหร
ปรบปรงสภาพ แบตเตอรี่เลยนแบบ หรอยี่หออื่น จะมีอันตราย
จากไฟไหม และ/หรือ การระเบิด
ปฏิบัติตามคาแนะนาเพื่อความปลอดภยในหนงสอค ูมือ
การใชงานของเครื่องชารจแบตเตอรี่
การสั่น มือ/แขน
ระดบการสั่นที่ใหไวในแผนขอมลนี้วัดตามการทดสอบที่ได
มาตรฐานที่ระบใน
EN 60745 และอาจใชสําหรบเปรยบเทยบ
เครื่องมอไฟฟาหนึ่งกบเครื่องอื่นๆ ได ระดบการสั่นยงอาจใช
สําหรบประเมนการสั่นของเครื่องเมื่อใงานในเบื้องตนได
อีกดวย
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 140 Friday, April 26, 2013 9:24 AM