Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [124/154]
124
lv
Ievērojiet piesardzību, strādājot vietās, kuru tuvumā var
būt slēpti elektriskie vadi, kā arī gāzes vai ūdens
cauruļvadi. Pirms darba pārbaudiet šādas vietas,
izmantojot, piemēram metālmeklētāju.
Lietojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
Atkarībā no veicamā darba rakstura izvēlieties pilnu
sejas aizsargu, noslēdzošās aizsargbrilles vai parastās
aizsargbrilles. Lai aizsargātos no lidojošajām slīpēšanas
darbinstrumenta un apstrādājamā materiāla daļiņām,
pēc vajadzības lietojiet putekļu aizsargmasku, ausu
aizsargus un aizsargcimdus vai arī īpašu priekšautu. Lie-
totāja acis jāpasargā no lidojošajiem svešķermeņiem, kas
dažkārt rodas darba gaitā. Putekļu aizsargmaskai vai
respiratoram jāpasargā lietotāja elpošanas ceļi no
putekļiem, kas veidojas darba laikā. Ilgstoši atrodoties
stipra trokšņa iespaidā, var rasties paliekoši dzirdes
traucējumi.
Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Spīļierīcē
iestiprināts priekšmets ir apstrādājams daudz drošāk,
nekā tad, ja tas tiek turēts ar roku.
Stingri turiet elektroinstrumentu. Darba gaitā uz
strādājošās personas rokām var īslaicī
gi iedarboties
ievērojams griezes moments.
Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu. Tiek
uzskatīts, ka azbests izraisa vēzi.
Nav atļauts pie elektroinstrumenta pieskrūvēt vai
piekniedēt marķējuma plāksnītes un apzīmējumus.
Bojātā izolācija nenodrošina pietiekošu aizsardzību pret
elektrisko triecienu. Lietojiet uzlīmes.
Neizmantojiet piederumus, kas nav īpaši izstrādāti šim
elektroinstrumentam vai ieteikti lietošanai kopā ar to.
Piederuma drošu lietošanu vēl nenosaka apstāklis, ka to
var iestiprināt elektroinstrumentā.
Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres,
izmantojot nemetāla rīkus. Dzinēja dzesēšanas
ventilators ievelk putekļus elektroinstrumenta korpusā.
Metāla putekļu uzkrāšanās korpusā var būt par cēloni
paaugstinātai elektrobīstamībai.
Neskatieties elektroinstrumenta apgaismošanas lampas
gaismā no neliela attāluma. Nevirziet apgaismošanas
lampas gaismu acīs citām tuvumā esošajām personām.
Apgaismošanas lampas radītais starojums var izrādīties
kaitīgs acīm.
Nevērsiet elektroinstrumentu pret sevi, citām personām
vai mājdzīvniekiem. Asie vai karstie darbinstrumenti var
izraisīt savainojumus.
Akumulatoru (bloku) lietošana un pareiza
apiešanās ar tiem.
Lai nepieļautu aizdegšanos vai sprādzienu un novērstu
ādas apdegumus vai citus savainojumus, rīkojoties ar
akumulatoriem, ievērojiet šādus noteikumus:
Akumulatorus nedrīkst izjaukt, atvērt vai sadalīt.
Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
Bojājuma gadījumā vai nepareizas apiešanās dēļ no
akumulatora var izplūst veselībai kaitīgi tvaiki vai kodīgs
šķidrums. Tvaiki var izsaukt elpošanas ceļu kairinājumu.
Izplūdušais šķidrais akumulatora elektrolīts var izraisīt
ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
Ja no bojāta akumulatora izplūdušais šķidrais elektrolīts
ir saslapinājis tuvumā esošus priekšmetus, pārbaudiet
un notīriet elektrolīta skartās daļas vai, ja nepieciešams,
nomainiet tās.
Neturiet akumulatoru karstumā, neievietojiet to ugunī.
Neturiet akumulatoru tiešā saules gaismā.
Uzsākot akumulatora lietošanu, izņemiet to no oriģinālā
iesaiņojuma.
Pirms elektroinstrumenta apkalpošanas izņemiet no
akumulatoru. Ja elektroinstruments patvaļīgi sāk
darboties, tas var radīt savainojumus.
Izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta tikai laikā,
kad tas ir izslēgts.
Neļaujiet bērniem rīkoties ar akumulatoru.
Uzturiet akumulatoru tīru un sargājiet no mitruma un
ūdens. Ja akumulatora vai elektroinstrumenta kontakti ir
kļuvuši netīri, notīriet tos ar sausu, tīru audumu.
Izmantojiet tikai nebojātus oriģinālos firmas FEIN
akumulatorus, kas ir piemēroti Jūsu
elektroinstrumentam. Lietojot un uzlādējot
nepiemērotus, bojātus vai savu laiku nokalpojušus
akumulatorus, to pakaļdarinājumus un citu zīmolu
akumulatorus, tie var aizdegties vai sprāgt.
Ievērojiet drošības noteikumus, kas sniegtas uzlādes
ierīces lietošanas pamācībā.
Vibrācijas iedarbība uz rokām un delnām.
Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts
atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un
var tikt lietots elektroinstrumentu salīdzināšanai. To var
izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai
novērtēšanai.
Norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz
elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja
elektroinstruments tiek lietots netipiskiem mērķiem,
kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav
vajadzīgajā veidā apkalpots, tā vibrācijas līmenis var
atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tas var ievērojami
palielinā
t vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba
laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi
zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad
elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski
netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var
ievērojami samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi
zināmam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo
personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram,
šādus: savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un
darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu
un pareizi plānojiet darbu.
Rīkošanās ar veselībai kaitīgiem putekļiem.
Ar šā instrumenta palīdzību veicot darbības, kuru
rezultātā notiek materiāla daļiņu atdalīšanās, rodas
putekļi, kas var būt bīstami veselībai.
Saskaršanās ar dažu materiālu putekļiem vai to ieelpošana
var izraisīt alerģiskas reakcijas, elpošanas ceļu saslimšanas,
vēzi vai reproduktīvās sistēmas bojājumus; pie šādiem
materiāliem pieder azbests un to saturoši materiāli, svinu
saturošas krāsas, metāli, dažas koka sugas, minerāli,
akmens materiālos esošās silikāta daļiņas, krāsu
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 124 Friday, April 26, 2013 9:24 AM