Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [61/154]
61
fi
Pidä työkalua tukevassa otteessa. Reaktiomomentit voi-
vat lyhytaikaisesti olla erittäin korkeat.
Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää. Asbesti voi
aiheuttaa syöpää.
Sähkötyökaluun ei saa kiinnittää kilpiä tms. poraamalla
tai niittaamalla. Jos koneen eristystä vioitetaan, seurauk-
sena voi olla sähköiskun vaara. Suositamme tarrakiinnit-
teisiä kilpiä.
Käytä ainoastaan lisävarusteita, jotka ovat joko sähkö-
työkalun valmistajan alkuperäisosia tai muutoin valmis-
tajan hyväksymiä. Vaikka jokin vierasvalmisteinen
lisävaruste sopisikin sähkökoneeseen, se ei välttämättä
ole turvallinen käyttää.
Työkalun ilmanottoaukot on puhdistettava säännöllisesti
sopivin apuvälinein (metallisia työkaluja ei saa käyttää).
Puhallin imee pölyä moottorin rungon sisään. Jos metalli-
pitoista pölyä pääsee kerääntymään liikaa, siitä koituu säh-
köiskun vaara.
Suoraan sähkötyökalun lampun valoon ei koskaan pidä
katsoa pieneltä etäisyydeltä. Lampun valoa ei myöskään
pidä suunnata suoraan toisten lähellä olevien silmiin.
Lampusta tuleva säteily voi olla vahingollista silmille.
Sähkötyökalua ei saa suunnata suoraan itseen, muihin
henkilöihin tai eläimiin päin. Terävistä tai kuumentu-
neista työkaluista aiheutuu tapaturman vaara.
Akkujen käyttö ja käsittely.
Jotta akkuja käsiteltäessä vältetään vaarat ja riskit
palon- tai räjähdyksen vaara, palovammat, ihovammat ja
muut tapaturmat , on noudatettava seuraavia ohjeita:
Akkuja ei saa purkaa, avata eikä pilkkoa. Akkuihin ei saa
kohdistaa mekaanisia iskuja. Väärän käsittelyn seurauk-
sena vioittuneesta akusta voi purkautua haitallista höyryä
ja akkunestettä. Akkunestehöyryt voivat ärsyttää hengi-
tysteitä. Iholle päässyt akkuneste voi ärstyttää tai syövyt-
tää ihoa.
Jos viallisesta akusta on virrannut ulos akkunestettä vie-
ressä olevien esineiden päälle, tarkista kyseiset kohdat
ja pese ne, tarvittaessa osat on vaihdettava uusiin.
Akkua ei saa viedä lähelle lämpölähteitä tai avotulta.
Akkua ei saa varastoida paikassa, mihin osuu auringon-
valo.
Ota akku ulos alkuperäispakkauksesta vasta sitten, kun
se otetaan käyttöön.
Irrota akku aina ensin sähkötyökalusta, ennen kuin ryh-
dyt valmistelemaan töitä. Jos sähkötyökalu käynnistyy
vahingossa, se voi aiheuttaa tapaturman.
Sähkötyökalu on kytkettävä pois päältä, ennen kuin akku
irrotetaan.
Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.
Akku on pidettävä puhtaana ja suojattava kosteudelta ja
vedeltä. Puhdista lika akun ja sähkötyökalun liitännöistä
kuivalla, puhtaalla liinalla.
Käytä aina vain ehjiä, alkuperäisiä FEIN-akkuja, jotka on
suunniteltu kyseiseen sähkötyökaluun. Mikäli koneessa
käytetään vääräntyyppisiä, vioittuneita, kunnostetttuja tai
kierrätettyjä akkuja, piraattituotteita tai vieraan valmista-
jan akkuja, ja tällaisia akkuja ladattaessa on olemassa tuli-
palon ja/tai räjähdyksen vaara.
Noudata latauslaitteen käyttöohjeessa annettuja turva-
ohjeita.
Käsiin ja käsivarsiin kohdistuva tärinä
Tässä ohjeessa ilmoitettu tärinätaso on mitattu standardin
EN 60745 mukaista mittausmenetelmää noudattaen ja
sitä voidaan soveltaa verrattaessa sähkötyökalujen arvoja
keskenään. Arvoa voidaan soveltaa myös arvioitaessa
alustavasti värinästä aiheutuvaa kuormitusta.
Ilmoitettu tärinätaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttösovelluksia. Mikäli sähkötyökalua käytetään muihin
tarkoituksiin tai siinä käytetään muita lisätarvikkeita tai
mikäli työkalun huolto on puutteellinen, tärinätaso saat-
taa poiketa tässä ilmoitetusta. Siinä tapauksessa tärinätaso
voi nousta selvästi koko työkohteessa.
Tärinätason tarkan arvioinnin kannalta on tärkeää ottaa
huomioon myös ne ajat, jolloin sähkötyökalu on kytketty
pois päältä sekä ajat, jolloin työkalu on käynnissä, mutta
sillä ei työstetä materiaalia. Siinä tapauksessa tärinätaso
voi nousta selvästi koko työkohteessa.
Jotta koneen käyttäjä välttyisi tärinän aiheuttamilta hai-
toilta, on hyvä sopia ylimääräisistä turvajärjestelyistä,
esim. laatia ohjeet sähkökoneen ja sen työkalujen huol-
losta, työvaiheiden organisoinnista ja työturvallisuudesta.
Terveydelle vaarallisten pölyjen käsittely
Työvaiheissa, joissa työkalulla lastutaan materiaalia, voi
syntyä vaarallista pölyä.
Tietyntyyppisen pölyn koskettaminen tai hengittäminen
voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitysteiden sai-
rauksia, syöpää tai hedelmällisyyteen vaikuttavia vauri-
oita. Tällaista pölyä voi erittyä esim. asbestista ja
asbestipitoisista materiaaleista, lyijypitoisista maaleista,
metallista, eräistä puulaaduista, mineraaleista, kivipitoi-
sista materiaaleista erittyvistä silikaateista, maalinpoistoai-
neista, puunsuoja-aineista sekä eliöntorjunta-aineista.
Riskin suuruus pölyjä hengitettäessä riippuu niiden mää-
rästä. Suositamme käyttämään tarkoitukseen sopivaa
poistoimuria sekä henkilökohtaista suojavarustusta ja
huolehtimaan työpaikan riittävästä tuuletuksesta. Asbesti-
pitoisen materiaalin työstö on paras jättää ammattihenki-
lökunnan hoidettavaksi.
Puupöly ja kevytmetallipöly sekä hionnassa syntyvä pöly
yhdessä kemiallisten aineiden kanssa voivat epäsuotuisis-
sa olosuhteissa syttyä itsestään palamaan tai aiheuttaa
räjähdyksen. Kipinöintiä pölysäiliön läheisyydessä on väl-
tettävä, samoin sähkötyökalun ja hiottavan esineen yli-
kuumenemista. Pölysäiliö on hyvä tyhjentää ajoissa.
Materiaalin valmistajan työstöohjeita on noudatettava,
samoin kuin maakohtaisesti voimassa olevia, kyseisten
materiaalien työstöön liittyviä määräyksiä.
Työstöohjeita.
Pyörimissuunnan ja vaihdealueen saa vaihtaa ko. kytkimil-
lä vasta kun moottori on pysähtynyt.
Vaihdealueen valintakytkin on työnnettävä aina pohjaan
saakka. Muutoin sähkötyökalu voi vioittua.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 61 Friday, April 26, 2013 9:24 AM