Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [57/154]
57
sv
Använd endast tillbehör som speciellt tagits fram eller
godkänts av elverktygets tillverkare. Användningen
behöver inte vara säker bara för att tillbehöret passar till
elverktyget.
Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöppningar
med verktyg som inte består av metall. Motorns fläkt drar
in damm till motorhuset. Vid kraftig koncentration kan
metalldammet orsaka elektrisk fara.
Rikta inte på nära håll blicken mot ljuset från elverkty-
gets lampa. Rikta inte lampans ljus mot ögonen på perso-
ner som befinner sig i närheten. Lampans strålning kan
skada ögat.
Rikta inte elverktyget mot dig själv, andra personer eller
djur. Risk finns att vassa eller heta elverktyg orsakar per-
sonskada.
Användning och hantering av batterier
(batterimoduler).
För undvikande av faror som t. ex. brandskador, explo-
sion, hudskador och andra personskador vid hantering
med batterierna ska följande anvisningar följas:
Batterierna får inte tas isär och inte heller krossas. Utsätt
inte batterierna för mekaniska stötar. Ett skadat eller
felanvänt batteri kan orsaka hälsovådliga ångor och väts-
kor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
Batterivätskan kan medföra hudirritation eller brännska-
da.
Om batterivätskan vätt intilliggande föremål, kontrollera
berörda delar, rengör eller byt dem vid behov.
Utsätt inte batteriet för hetta eller eld. Låt inte batteriet
ligga i solljus.
Plocka upp batteriet ur originalförpackningen först när
det ska användas.
För alla åtgärder på elverktyget ta batteriet ur elverkty-
get. Om elverktyget startar oavsiktligt finns risk för
kroppsskada.
Frånkoppla först elverktyget innan batteriet tas ut.
Håll barn på betryggande avstånd från batterier.
Håll batteriet rent och skydda det mot fukt och vatten.
Rengör batteriets och elverktygets nedsmutsade anslut-
ningar med en torr, ren trasa.
Använd endast felfria original FEIN-batterier som är
avsedda för elverktyget. Vid åtgärder på och laddning av
felaktiga, skadade, reparerade, renoverade, kopierade
batterier eller batterier av främmande fabrikat finns risk
för brand och/eller explosion.
Följ säkerhetsanvisningarna i batteriladdarens bruksan-
visning.
Hand-arm-vibrationer
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvis-
ning har utförts enligt en mätmetod som är standardise-
rad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika
elverktyg. Den kan även tillämpas för preliminär bedöm-
ning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar elverktygets
huvudsakliga användningsområden. Om däremot elverk-
tyget används för andra ändamål och med andra insats-
verktyg eller inte underhållits ordentligt kan
vibrationsnivån avvika. Detta kan öka vibrationsbelast-
ningen väsentligt under den totala tidsperioden.
För exakt värdering av vibrationsbelastningen under en
bestämd tidsperiod bör hänsyn även tas till den tid
elverktyget har varit avstängt eller gått utan att vara i
verkligt ingrepp. Detta kan minska vibrationsbelastningen
väsentligt under den totala tidsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatö-
ren mot vibrationernas inverkan, t. ex.: underhåll av
elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna
varma, organisera arbetsförloppen.
Hantering av hälsovådligt damm
Om verktyget används för sågning av vissa material kan
hälsovådligt damm uppstå.
Beröring eller inandning av vissa damm som t. ex. asbest
och asbesthaltigt material, blyhaltig målning, metall, vissa
trädslag, mineraler, silikatpartiklar från stenhaltigt mate-
rial, färglösningsmedel, träskyddsmedel, antifouling för
vattenfordon kan hos personer utlösa allergiska reaktio-
ner och/eller andningsbesvär, cancer, fortplantnings-
skada. Risken vid inandning av damm är beroende av
expositionen. Använd en utsugning som är lämplig för det
damm som bildas, personlig skyddsutrustning och se till
att arbetsplatsen är väl ventilerad. Låt en fackman bear-
beta asbesthaltigt material.
Trädamm och lättmetallsdamm, het blandning av slip-
damm och kemiska ämnen kan under ogynnsamma för-
hållanden antändas eller explodera. Undvik gnistor i
riktning mot dammbehållaren samt överhettning av
elverktyget och slipmaterialet, töm i god tid dammbehål-
laren, beakta materialtillverkarens anvisningar för bear-
betning samt de föreskrifter för bearbetat material som
gäller i ditt land.
Användningsinstruktioner.
Påverka riktningsomkopplaren och växelomkopplaren
endast på frånkopplad motor.
Skjut växellägesomkopplaren alltid mot stopp. I annat fall
kan elverktyget skadas.
En termisk överbelastning av elverktyget indikeras
genom att LED-dioden i handtaget blinkar.
Vid överbelastning kopplar elverktyget från.
Ställ riktningsomkopplaren i mittläge för att undvika oav-
siktlig driftstart, t. ex. vid transport.
Elektronisk vridmomentsfrånkoppling
(se sidorna 8 9).
Vridmomentet får kopplas om endast när motorn står
stilla.
Motorn slår från när inställt vridmoment uppnås och en
ljudsignal avges. Efter frånkoppling släpp strömställaren
och tryck på nytt för fortsatt skruvdragning.
Ljudsignalen kan kopplas på och av.
Vid arbete med vridmomentsläge ” ” frånkopplas
inte skruvdragaren elektroniskt.
Tryck elverktyget tillräckligt kraftigt mot skruven för bra
arbetsresultat.
Hantering av batterier.
Använd och ladda batteriet endast inom temperaturom-
rådet 0 °C 45 °C (32 °F 113 °F). Batteriets temperatur
måste vid start av laddning ligga inom driftstemperatur-
området.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 57 Friday, April 26, 2013 9:24 AM